Новини

Международна експедиция по р. Дунав, 2015 г.

В периода от 16 до 29.08.2015 г. се проведе втора Международна експедиция за изследване на река Дунав, с участието на българските и австрийски експерти по проект Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация“. Международният екип продължи изследванията си и набра  данни за биологичните елементи за качество по макрозообентос, фитобентос, макрофити, фитопланктон и риби, както и физикохимична и хидроморфологична информация в избрани пунктове. Тази информация е необходима във връзка с изпълнението на дейностите по проекта и предоставянето на данни и информация на отделните БЕК в ХГИГ Големи реки.