Новини

Проведена работна среща за обсъждане на казуси за модификации на СМВТ

На 16 и 17.03.2016 г., в гр. София ДЗЗД Консорциум Дикон –Уба проведе работна среща за съвместно обсъждане и решения на казуси за модификации на СМВТ с представители на експерти от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и четирите басейнови дирекции, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация“. Водещ и модератор на срещата беше г-н Роберт Конечни, ръководител на екипа.

Бяха разгледани и дискутирани следните основни теми:

  • Преглед на казусите за СМВТ, представени от четирите Басейнови дирекции;
  • Преглед на напредъка по отношение оценката по хидроморфология и определяне на СМВТ в България;
  • Основни видове натиск за водните тела в България;
  • СМВТ и ДЕП. Ключови теми на дискусиите: хидроморфологична оценка, определяне на СМВТ и оценка на ДЕП;
  • Ръководство за СМВТ и ДЕП - какви са изискванията? Пътна карта за изготвяне на Ръководство и програма за прилагане на изискванията за определяне на ДЕП.