Новини

Проведени обучения на обучители по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“

През м. септември  2018 г. приключи провеждането на обученията на обучители по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“. 516 служители на ГДПБЗН-МВР преминаха обучение по тема „Подготовка на населението за действия при наводнения и последващи кризи“, а 120 служители на ГДПБЗН-МВР бяха подготвени за провеждане на практическо обучение и симулации на полигоните на шестте центъра. Предстои стартиране на обученията за представители на различни целеви групи в цялата страна, които ще се водят от обучените обучители.

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
www.eufunds.bg