Новини

Първа национална кръгла маса за разработването на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000

Вчера (08.05.2013 г.) в София се състоя първата национална кръгла маса от поредицата дискусионни събития, свързани с разработването на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД). Срещата се проведе с участието на зам.-министъра на околната среда и водите г-жа Малина Крумова, представители на управляващите органи на оперативните програми и други финансови инструменти, неправителствени организации, бизнес структури, експерти от различни подразделения на държавната и местната администрация.

Кръглата маса е в рамките на проект за разработване на  НПРД, финансиран от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Тя цели да осигури възможно най-широко участие на различни обществени групи в планирането на предстоящите за периода 2014-2020 г. дейности, свързани с Натура 2000.

Самата Рамка е нов за България програмен документ. Нейното разработване произтича от изискванията на европейската директива за местообитанията, където е въведен единен стандарт за стратегическо планиране на дейностите по НАТУРА 2000. Член 8 на Директивата задължава страните-членки на ЕС да разработят Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Този процес в България започна през м. април тази година. Целта на Рамката е да се определят по-добре нуждите от финансиране и приоритетите за НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с това да се улесни вписването им в бъдещите програми за финансиране от различните европейските финансови инструменти.

С провеждането на кръглата маса започва и реално обсъждането на различните етапи от разработките на Рамката. Организатор на кръглата маса е  „Дикон – Агреко“ ООД, на когото е възложено разработването на НПРД. Очаква се окончателният вариант на НПРД да бъде готов през есента на тази година.