Новини

Първи секторни работни срещи по Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000

През май 2013 г. се проведоха първите секторни работни срещи във връзка с разработването на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. На 23.05.2013 г. се състоя работната среща на секторна група „Биоразнообразие“, на 29.05.2013 г. се проведоха работните срещи на секторни групи „Устойчиво земеделие“, „Рибарство и аквакултури“ и „Устойчиво управление на горите“, а на 31.05.2013 г. се проведе работната среща на секторни групи „Зелена енергия“, „Зелена инфраструктура“, „Зелени работни места“ и „Зелен туризъм“. Над 150 експерти от неправителствени и бизнес организации, научни институти, университети и държавна администрация взеха участие. Целта на срещите бе представяне и обсъждане на първия работен вариант на НПРД и по-специално приоритетите, мерките и дейностите в нея.

Работата на секторните групи е част от консултативния процес по време на разработването на стратегическия документ с цел постигане на висока степен на обществена подкрепа и разбиране както за специфичните приоритети, свързани с опазването на биологичното разнообразие, така и с потенциала на природния капитал на държавата да генерира обществени ползи. Секторните групи ще продължат заседания през целия период на подготовка на НПРД до нейното окончателно представяне за одобрение в Европейската комисия през септември тази година.

Вторите работни секторни срещи ще бъдат проведени през юли, като на тях ще бъде обсъден вторият работен вариант на НПРД с индикативни мерки и обобщен финансов ресурс. В момента екипът, разработващ документа, продължава да приема предложения и становища по първия работен вариант на НПРД. Всички постъпили предложения ще бъдат обобщени в електронен регистър и публично достъпни на сайта на Министерството на околната среда и водите.

Припомняме, че Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 е нов стратегически документ, разработван в отговор на задълженията на държавата ни по силата на европейската Директива за местообитанията. За нейното изпълнение ще се използват предвидените за периода оперативни програми, инструментът LIFE, други грантови инструменти, държавно и частно финансиране. НПРД се разработва от консорциум „Дикон-Агреко” в рамките на проект на Министерство на околната среда и водите, финансиран по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.