Новини

Прессъобщение за втора кръгла маса по проект за разработване на Национална приоритетна рамка за действие (НПРД)

Днес (15.08.2013 г.) се провежда втората национална кръгла маса за разработването на  приоритетната рамка за действие за НАТУРА 2000 през периода 2014-2020. Събитието започва в 14.30 ч. в хотел „Централ Форум” в гр. София и е организирано от Министерство на околната среда и водите и консорциум „Дикон-Агреко” – изпълнител на проекта за разработване на Национална приоритетна рамка за действие (НПРД). Очаква се над 80 представители на публични администрации, екологични неправителствени организации и представители на бизнеса и научната общност да дискутират заложените в Рамката стратегически приоритети и мерки.

Втората кръгла маса е част от поредицата обществени дискусии, които целят да осигурят участието на всички заинтересовани страни в процеса на планиране. Тя е фокусирана върху стратегическата част на НПРД, като екипът, работещ по нея, ще представи и актуален втори вариант на Рамката. Той е плод също така и на усилията и експертизата на широк кръг от специалисти, които през този месец участваха в поредната серия срещи и обсъждания на структурираните вече 10 тематични секторни работни групи. Функцията на групите е не само да гарантира достъпа до информация на отделните професионални общности, но и да привлече допълнителни идеи и да добави  компетенции по време на разработването на Рамката.

Припомняме, че НПРД е нов хоризонтален програмен документ, който се разработва, за да отговори на изискванията на европейската директива за местообитанията и цели да  осигури единодействие  на институциите и организациите и ефективност на използваните ресурси за целите на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие в България. Проектът за разработване на рамката се финансира по оперативна програма „Околна среда 2007-2013” по приоритетна ос „Техническа помощ”. Поради високата обществена значимост на Рамката процесът на нейното разработване е съпроводен със серия обществени дискусии и срещи. Предвижда се окончателният вариант на НПРД да бъде готов в края на месец септември тази година.