Новини

Запознаване с чуждестранния опит и проучване на добри практики по проект „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000“

В рамките на проект „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000“ (НПРД) бяха проведени 5 работни пътувания в държави-членки на ЕС с цел запознаване с чуждестранния опит и проучване на добри практики. В пътуванията участваха представители на държавни институции, академични общности и професионални асоциации, които имат богат опит в съответните области и пряко участват в разработването на българската Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000.

Първото пътуване бе проведено в Република Естония през юни 2013 г., където българските експерти имаха възможност да се запознаят с процеса на разработване на естонската приоритетна рамка за действие, подхода за осигуряване на хоризонтално финансиране на приоритетите и мерките, както и стратегии и опит в работата със заинтересовани страни. Бяха проведени срещи с експерти от естонското министерство на околната среда, естонския междинен орган за финансиране от ЕС и местни НПО. Как работи приоритетната рамка за действие на практика бе показано с посещение в национален парк Lahemaa, който е защитена зона от НАТУРА 2000 и се управлява успешно чрез партньорство между държавни органи на национално и регионално ниво и асоциации на частни собственици на гори.

Второто работно пътуване до Република Словения в средата на юни 2013 г. предостави добри примери за успешно управление на защитени зони в резултат на постоянен диалог с всички заинтересовани страни и активно участие на местните общности. Бяха проведени срещи с експерти от словенските държавни институции, които осъществяват управлението на защитени зони от НАТУРА 2000, както и с организации, отговорни за създаването на словенската приоритетна рамка за действие и докладването по чл. 17 от Директивата за местообитанията на ЕК. В национален парк Triglav българските експерти се запознаха с добрия опит на парковата дирекция при комуникация и работа с местната общност. Посетеният природен резерват Škocjanski zatok бе пример за успешно възстановяване на естествена екосистема и прилагане на практики за опазване на природни местообитания и видове, а пещера Škocjanskе jame - за опазване и управление на пещерни местообитания.

Тема на третото работно пътуване до Кралство Испания през юли 2013 г. бе финансирането на дейности в областта на земеделието и агроекологията в контекста на НПРД. Испания прилага децентрализиран подход на управление, при който на национално ниво се изготвят политиките и се осъществява цялостната координация, а автономните правителства на 17 испански области определят начините за изпълнение на политиките и ги прилагат. Това се отнася също така до дейностите по околната среда и земеделието, като има 17 отделни програми за развитие на селските райони и 1 програма за финансиране на проекти за сътрудничество между автономните области. Бяха посетени защитени територии в Sanabria и Villafafila, където българските експерти се запознаха със системата на управление на парковете и мерките, които се прилагат в тях за устойчиво земеделие и опазване на природните местообитания и видове. Участниците в групата се запознаха с подход за прилагане на мерки за опазване на флагов вид, които осигуряват връзка с опазването на другите видове и района, и със създаването на поминък за местното население чрез подходяща обработка на земеделските площи.

Участниците в четвъртото работно пътуването до Република Австрия през септември 2013 г. проведоха срещи с дирекцията на биосферен парк „Vienna Woods Biospeherte Park”, Федерален център за изследване на горите, природните бедствия и ландшафт, дирекцията на Национален парк „Tayatal Valley” и Федерална агенция по околна среда. Обсъждаха се теми, свързани с управлението на гори в защитени зони от НАТУРА 2000, включително обезщетение на собствениците и механизми на остойностяване, режими на опазване на горите и санкции при нарушения. Българските експерти се запознаха на място с добри практики при опазването на видове и природни местообитания в горите.

Последното пътуване бе проведено в Италианската република през септември 2013 г. за обмен на опит и запознаване с добри туристически практики в защитените зони от НАТУРА 2000. Българските експерти имаха среща с колеги от Регионалната агенция за парковете, където се запознаха с управлението на парковете в Италия. Групата посети националните паркове Circeo и Abruzzo, където се запозна с местни туристически практики и управлението на тяхното въздействие върху природните местообитания, по-специално дюни и влажни зони. Ангажираността на местното население в разнообразни дейности, подпомагащи парковите дирекции, и постоянната комуникация между тях са в основата на успешното опазване и възстановяване на защитените зони от НАТУРА 2000 в Италия.

Всички работни пътувания бяха организирани в тясно сътрудничество с местни координатори с опит при дейности по НАТУРА 2000, което гарантира интересна програма, съответстваща на очакванията на участниците и целите на пътуванията. По време на работните пътувания бе събрана информация за добри практики, които биха могли да бъдат приложени в България при изпълнение на Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 за периода 2014 – 2020 г. Добрите практики ще бъдат включени в сборник, който ще бъде публикуван и разпространен в рамките на проекта.