Новини

Консорциум „Дикон - ДЕМА“ бе класиран на първо място в открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучително посещение в страна от Европейския съюз и четири обучителни курса в България“ с възложител Главна Дирекция „Пожарна безопасност и з

На 22.11.2013 г. с решение на Директора на ГДПБЗН-МВР, Главен Комисар Николай Николов, Консорциум „Дикон - ДЕМА“ бе класиран на първо място и определен за изпълнител, с който да бъде сключен договор за „Организиране и провеждане на обучително посещение в страна от Европейския съюз и четири обучителни курса в България“.

Консорциум „Дикон - ДЕМА“, класиран на първо място в процедурата за обществената поръчка, е съставен от българската компания "Дикон Груп" ЕООД и Датската агенция за управление на извънредни ситуации (ДЕМА).

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на Република България.

Целевата група по проекта включва над 4 000 служители от централните, областните и общински администрации с функции в областта на управлението, координацията и контрола при провеждането на оперативни дейности за справяне с природни бедствия, пожари и аварии.