Публикации

Карта на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"

ПРОЕКТ: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на околната среда и водите

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум НАТУРА БЪЛГАРИЯ: ДИКОН ГРУП (България) и АГРИКЪНСЪЛТИНГ (Италия)

Консорциум НАТУРА БЪЛГАРИЯ е избран за изпълнител на шест от седемте обособени позиции по проекта:

 • Обособена позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни;
 • Обособена позиция 2: Картиране и определяне природозащитното състояние на риби;
 • Обособена позиция 3: Картиране и определяне природозащитното състояние на земноводни и влечуги;
 • Обособена позиция 4: Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници;
 • Обособена позиция 5: Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепи;
 • Обособена позиция 6: Картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24 месеца, март 2011 г. – март 2013 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Изпълнението на настоящия проект ще подпомогне дирекция НСЗП в МОСВ за продължаване процеса на изграждане и управление на мрежата НАТУРА 2000. В тази връзка, постигането на очакваните резултати по настоящия проект следва да осигури информация за целите на оценката за съвместимостта на инвестиционните предложения, планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване в защитените зони, да предостави базисни данни за мониторинга на биологичното разнообразие и изготвянето на планове за управление на защитени зони, както и да обезпечи необходимите данни за докладването на страната ни пред Европейската комисия по Директива за местообитанията.

В контекста на казаното по-горе, целите на проекта могат да се обобщят в две направления, които условно ще наречем европейско и национално:

 • Европейско направление (в изпълнение на задълженията на страната за отчитане на природозащитния статус пред ЕК) – целта е да се събере изходната информация за докладите за мониторинг на Натура 2000, според изискванията на ЕС, като тази информация позволява оценка на ПС на национално и биогеографско ниво, както в ЗЗ, така и извън тях;
 • Национално направление (в изпълнение на задълженията на страната за опазване и възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията, приоритетно в зоните от НАТУРА 2000) – целта е да се събере детайлна информация, привързана към Картата на възстановената собственост (КВС) за целевите обекти в ЗЗ за целите на управлението им и оценките за съвместимост на планове, програми, инвестиционни намерения и дейности.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1:     Изготвяне на методики за картиране и за определяне природозащитното състояние за всеки вид от групата

Дейност 2:    Преглед и оценка на наличните данни за видовете от групата

 • Дейност 2.1   Преглед и оценка на наличните данни
 • Дейност 2.2  Изготвяне и внасяне на предложение за национални референтни оценки за разпространение и стойности на ПС за всеки от целевите обекти

Дейност 3:    Изготвяне на План за инвентаризация/картиране

Дейност 4:    Обучение на екипите за работа

Дейност 5:    Картиране на местообитанията и разпространението на популациите на целевите обекти

 • Дейност 5.1   Очертаване на потенциалните граници на местообитанията на целевите обекти
 • Дейност 5.2  Верификация на границите на разпространение на целевите обекти
 • Дейност 5.3  ГИС обработки за засичане на първоначалните карти, корекция на границите на разпространение и границите на потенциалните местообитания на целевите обекти
 • Дейност 5.4  Работа със заинтересованите страни
 • Дейност 5.5  Структуриране на геобазаданни за разпространението на видовете и резултатите от картирането
 • Дейност 5.6  Своевременно въвеждане на набраните данни от теренната работа в специализирана база данни, която ще бъде разработена в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000“
 • Дейност 5.7  Вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните

Дейност 6:    Определяне на ПС на ниво защитена зона, биогеографско и на национално ниво

 • Дейност 6.1   Определяне на ПС въз основа на събраната и верифицирана информация и на одобрените методологии
 • Дейност 6.2  Обобщение на данните за изследваните видове на ниво зона, след завършване на теренната работа
 • Дейност 6.3  Сравнение на резултатите с първоначално наличните данни в стандартните; формуляри на зоните (Натура 2000 базата данни). Експертна оценка за причините за всички констатирани разлики.

Дейност 7:    Схеми за мониторинг в защитени зони

Дейност 8:    Теренно обучение на експерти от РИОСВ/ПП/НП за прилагане методиките за картиране и определяне на ПС

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ ПРОЕКТИ

КАРТА НА ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК