Проекти

Организиране и провеждане на обучително посещение в страна от Европейския съюз и четири обучителни курса в България

ПРОЕКТ: Организиране и провеждане на обучително посещение в страна от Европейския съюз  и четири обучителни курса в България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „Дикон – ДЕМА“

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР: 06.01.2014 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 11 месеца (януари – ноември 2014 г.)

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на Република България.

Специфичните цели на проекта включват повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт – представители на областните и общински администрации за управление, координация и контрол при бедствия, пожари и извънредни ситуации; надграждане на капацитета на органите за пожарна безопасност и защита на населението – първите реагиращи и отговорни за провеждането на оперативни и спасителни дейности, както и за ликвидирането на последиците при природни бедствия, пожари и извънредни ситуации; оптимизиране на съвместните действия на органите на изпълнителната власт и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР (ГДПБЗН - МВР) за по-ефективна координация, управление и провеждане на оперативни дейности при възникването на бедствени и аварийни ситуации.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Работата по настоящата поръчка е структурирана в организирането и провеждането на пет типа обучения:

Обучение тип 1: Организиране на 5 дневно обучително посещение в страна членка на ЕС за обмен на опит и добри практики.

Обучение тип 2: Организиране на обучения за обучители в двете приоритетни направления.

Обучение тип 3: Организиране на обученията за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации.

Обучение тип 4: Обучения за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР.

Обучение тип 5: Съвместни симулационни обучения за ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР.

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ