Проекти

Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Период на изпълнение: юни 2016 г. – декември 2017 г.

Изпълнител: Консорциум “Дикон - Решения" с водеща роля на Дикон Груп ЕООД (България) в партньорство с Консултантска къща Решения ЕООД (България).

Възложител: Министерство на икономиката на Република България

Бюджет: 192 271,00 EUR

 

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е да се извърши цялостен анализ на потребностите от обучение на кандидатите и бенефициентите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., да се разработят учебни програми за провеждането на специфични обучения във връзка с установените конкретни потребности от надграждане на уменията за подготовка и изпълнение на проекти, както и да се осигурят лектори с необходимата квалификация и професионален опит за провеждане на обученията за целевите групи на ОПИК.

 

Специфичните цели на проекта включват:

 • Специфична цел 1: Да се окаже подкрепа на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за укрепване на капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по- ефективно използване на финансовите й ресурси;
 • Специфична цел 2: Да се извърши анализ на потребностите от специфични обучения на кандидатите и бенефициентите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, при отчитане на спецификата на отделните целеви групи на програмата и да се установят конкретните им нужди и потребности от надграждане на уменията за подготовка и изпълнение на проекти по тази програма;
 • Специфична цел 3: Да се разработят учебни програми за провеждането на обучения за кандидатите и бенефициентите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, въз основа на установените потребности от развитие на уменията за подготовка и изпълнение на проекти;
 • Специфична цел 4: Да се осигурят лектори с необходимата квалификация и професионален опит и да се осигури провеждането на обученията за кандидатите и бенефициентите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, въз основа на изготвените учебни програми.

 

Целевата група по проекта включва 3,000 представители на:

 • Предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия;
 • Юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. асоциации и обединения на бизнеса, организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата, организации на МСП, местни инициативни групи, научни, образователни центрове и институции;
 • Други организации - висши училища, изследователски институции и други организации;
 • Институционални бенефициенти - административни структури и други институции.

 

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1: Извършване на анализ на потребностите от специфични обучения на кандидатите и бенефициентите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, разработване на Индикативен план – график и учебни програми за провеждане на обученията на база установените потребности и нужди от надграждане на уменията за подготовка и изпълнение на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дейността включва следните поддейности:

 • Поддейност 1. Извършване на анализ на потребностите от специфични обучения на кандидатите и бенефициентите на ОПИК;
 • Поддейност 2. Разработване на Индикативен план - график и учебни програми за провеждане на специфични обучения за кандидати и бенефициенти на ОПИК.

Дейност 2: Провеждане на специфични обучения за кандидати и бенефициенти по ОПИК. Дейността включва следните поддейности:

 • Поддейност 1. Уведомяване в електронни и печатни медии относно провеждането на всяко обучение;
 • Поддейност 2. Набиране на участници за всяко конкретно обучение (като за бенефициентите на ОПИК контактите на участниците ще бъдат предоставени от Възложителя) и изпращане на покани до участниците заедно с регистрационен формуляр за потвърждаване на участието в съответното обучение;
 • Поддейност 3. Подготовка на лекционни материали за всички участници в обученията;
 • Поддейност 4. Осигуряване на лектори с подходяща квалификация и професионален опит и провеждане на обученията;
 • Поддейност 5. Оценка на ефективността от проведените обучения и степента на удовлетвореност на участниците.

 

Резултати от изпълнението на поръчката:

 • Извършен анализ и установени потребностите от специфични обучения на кандидатите и бенефициентите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
 • Разработени програми за провеждане на обученията, въз основа на резултатите от проведения анализ и установените потребности от обучение на основните целеви групи на оперативната програма;
 • Осигурено провеждането на специфични обучения за кандидатите и бенефициентите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, осигурени лектори за провеждане на обученията, подготвени учебни материали за участниците в обученията, изработени методи за оценка на ефективността от проведените обучения и степента на удовлетвореност на обучаемите;
 • Проведени до 90 обучения за представители на целевите групи;
 • Обучени 3000 кандидати и бенефициенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.