Проекти

Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проект: Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по обособена позиция 1: „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Възложител: Министерство на икономиката

Изпълнител: Консорциум „Дикон - Решения“

Дата на подписване на договора:15.06.2016 г.

Срок на изпълнение:15.06.2016 г. до 31.12.2017 г.

Основни цели:

Основната цел на проекта е да се извърши цялостен анализ на потребностите от обучение на кандидатите и бенефициентите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., да се разработят учебни програми за провеждането на специфични обучения във връзка с установените конкретни нужди и потребности от надграждане на уменията за подготовка и изпълнение на проекти, както и да се осигурят лектори с необходимата квалификация и професионален опит за провеждане на обученията за целевите групи на ОПИК.

Основни дейности:

Дейност 1: Извършване на анализ на потребностите от специфични обучения на кандидатите и бенефициентите по ОПИК, разработване на Индикативен план – график и учебни програми за провеждане на обученията на база установените потребности и нужди от надграждане на уменията за подготовка и изпълнение на проекти по ОПИК.

Дейност 2: Провеждане на специфични обучения за кандидати и бенефициенти по ОПИК.

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ