Проекти

Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за Национална Приоритетна Рамка за Действие (НПРД) по НАТУРА 2000


Период на изпълнение: септември 2016 г. – септември 2017 г.

Изпълнител: Консорциум “ДИКОН – УБА НАТУРА" с водеща роля на Дикон Груп ЕООД (България) в партньорство с Федералната Служба за Околна среда на Австрия (Австрия).

Възложител: Министерство на околната среда и водите на Република България

Бюджет: 341 645,00 EUR

 

Основната цел на проекта е създаване на условия за координирано, ефективно и законосъобразно управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез изграждане и развитие на управленски модели за НАТУРА 2000 и защитените зони, както и за НПРД.


Специфичните цели по проекта включват:

Специфична цел 1: Разработване и съгласуване на национален подход за управление на мрежата Натура 2000;

Специфична цел 2: Разработване и съгласуване на управленски подход за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000.


Конкретен бенефициент: Национална служба за защита на природата (НСЗП) към Министерство на околната среда и водите на Република България


Целевата група по проекта включва:

 • Ресорни министерства;
 • Регионални структури на тези министерства;
 • Неправителствени организации;
 • Професионални и бизнес сдружения;
 • Научни институти, университети и изследователски центрове.

 

Основните дейности по проекта са разпределени в три компонента:

КОМПОНЕНТ 1: РАЗРАБОТВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000. Този компонент включва следните дейности:

 • Дейност 1.1: Анализ на правно- нормативната рамка и нейната ефективност в Република България във връзка с управлението на мрежата Натура 2000;
 • Дейност 1.2: Анализ на правно- нормативната рамка във връзка с изготвяне, утвърждаване и изпълнение на планове за управление на защитени зони;
 • Дейност 1.3: Проучване и анализ на подходите за управление на мрежата Натура 2000 в държави членки на ЕС;
 • Дейност 1.4: Организиране и провеждане на работно проучвателно пътуване в 2 държави членки на ЕС;
 • Дейност 1.5: Проучване и анализ на подходите за изготвяне на планове за управление в държави-членки на ЕС;
 • Дейност 1.6: Анализ и оценка на наличния капацитет за изпълнение на дейности за управление на мрежата Натура 2000 и ЗЗ;
 • Дейност 1.7: Изготвяне на работна и окончателна версия на предложение с варианти за подход за установяване
 • на ефективна структура за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000;
 • Дейност 1.8: Изготвяне на сравнителен анализ между предложените варианти;
 • Дейност 1.9: Разработване на предложение за правила, процедури и правилници за управление на мрежата НАТУРА 2000 и ЗЗ;
 • Дейност 1.10: Разработване на доклад с препоръки за развитие и повишаване на капацитета на служителите на структурата за управление на мрежата Натура 2000.

КОМПОНЕНТ 2: РАЗРАБОТВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАТУРА 2000. Този компонент включва следните дейности:

 • Дейност 2.1: Изготвяне на анализ на необходимостта от създаване на структура за НПРД;
 • Дейност 2.2: Проучване и анализ на подходите за управление изпълнението на НПРД в държави- членки на ЕС;
 • Дейност 2.3: Изготвяне на предложения за структура за управление изпълнението на НПРД;
 • Дейност 2.4: Изготвяне на работна версия на подхода за управление на НПРД;
 • Дейност 2.5: Изготвяне на окончателна версия на предложение за управленски подход на НПРД;
 • Дейност 2.6: Разработване на необходимите документи за сформиране на структурата за управление на НПРД;
 • Дейност 2.7: Разработване на предложение за правила, процедури и правилници, предназначени за структурата за управление на НПРД;
 • Дейност 2.8: Разработване на доклад с препоръки за развитие и повишаване на капацитета на служителите на структурата за управление изпълнението на НПРД.

КОМПОНЕНТ 3: ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙНОСТИ. Този компонент включва следните дейности:

 • Дейност 3.1: Разработване на комуникационен план за осигуряване на участието на заинтересованите страни в разработването на управленските подходи;
 • Дейност 3.2: Сформиране на експертни работни групи с участието на ключови заинтересовани страни и организиране на работни сесии;
 • Дейност 3.3: Провеждане на работни срещи за осигуряване национално съгласуване и определяне на структура за управление на мрежата Натура 2000
 • Дейност 3.4: Организиране и провеждане на национална кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни за представяне на разработените подходи и цялостната концепция за управление на дейностите по НАТУРА 2000.

Резултати от изпълнението на поръчката:

 • Разработен и съгласуван национален подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони;
 • Разработен и съгласуван управленски подход за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000;
 • Осигурени условия за устойчиво управление на мрежата НАТУРА 2000 и защитените зони в България.