Проекти

Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за Национална Приоритетна Рамка за Действие (НПРД) по НАТУРА 2000

Проект: Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000

Възложител: МОСВ

Изпълнител: Консорциум „Дикон –УБА Натура“

Дата на подписване на договора: 20.09.2016 г.

Срок на изпълнение:  20.09.2016 г. до 20.09.2017 г.

Основни цели: Създаване на условия за координирано, ефективно и законосъобразно управление на мрежата Натура 2000 в България чрез изграждане и развитие на управленски модел за ЗЗ и НПРД.

Специфични цели :

  • Специфична цел 1: Разработване и съгласуване на национален подход за управление на мрежата Натура 2000;
  • Специфична цел 2: Разработване и съгласуване на управленски подход за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000.

Обхватът на поръчката включва следните компоненти:

  • Компонент 1: Разработване и съгласуване на национален подход за управление на мрежата Натура 2000; 
  • Компонент 2: Разработване и съгласуване на управленски подход за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000;
  • Интегрирани дейности, предвидени за изпълнение, за целите и на двата компонента.

   Карта на проекта може  да изтеглите оттук.  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ.