Проекти

Техническа помощ за преразглеждане и завършване на изследването за изпълнимост, за подобряване на навигационните условия на съвместния румънско-български участък на река Дунав и допълнителни изследвания

Проект: Техническа помощ за преразглеждане и завършване на изследването за изпълнимост, за подобряване на навигационните условия на съвместния румънско-български участък на река Дунав и допълнителни изследвания

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД– подизпълнител на Halcrow Romania SRL

Клиент (Бенефициент на проекта): AFDJ Galati, Румъния

Дата на подписване на договора: Май 2017 г.

Срок на изпълнение: Май 2017 – Април 2019

Основни цели: Осигуряване на целия процес по издаването на решение по ОВОС. За постигането на тези цели  Дикон Груп ЕООД предоставя български екип от експерти, които да извършат Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони в България.

Основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени от Дикон Груп, са свързани с участие в разработването / преразглеждането на главата от ОВОС за биологичното разнообразие и разработването/ преразглеждането на ОС.

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ.