Проекти

Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи

Проект: „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“

Период на изпълнение:  декември 2017 г. – май 2021 г.

Изпълнител: Консорциум „Дикон – БЧК“ с водеща роля на Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български червен кръст.

Възложител: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР)

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Общата цел на договора е да се подпомогне ГДПБЗН-МВР в процеса на изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, чрез организирането и провеждането на подготовката на населението за реакция при наводнения и последващи кризи. Провежданата подготовка обхваща изграждане на институционален капацитет чрез събиране на добри практики в държави членки на ЕС в областта на подготовката на населението, обучения на обучители и обучения на различни целеви групи от населението, разработване на учебни планове и програми и провеждане на национални състезания.

Специфичните цели на проекта включват:

  • Специфична цел 1: Да се изготви анализ на страни членки на ЕС с опит в подготовката на населението за реакция при наводнения и да се предложат и изберат два варианта на институции за подготовка на обучители;
  • Специфична цел 2: Да се изгради институционален капацитет за шестте центъра на ГДПБЗН-МВР, за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - в гр. София, гр. Бургас, гр. Враца, с. Гергини – област Габрово, с. Бошуля – област Пазарджик и гр. Шумен, чрез подготовка на обучителите по проекта - служители на ГДПБЗН (към шестте центъра);
  • Специфична цел 3: Да бъдат разработени учебни планове и програми за подготовка на населението за реакция при наводнения;
  • Специфична цел 4: Да се проведе подготовка на населението за реакция при наводнения, като бъдат обхванати всички целеви групи (ученици, възрастни в нетрудоспособна възраст, възрастни в работоспособна възраст).

Дейности:

  • Дейност 1: Изграждане на капацитет на преподавателския състав в шестте центъра на ГДПБЗН-МВР, за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - в гр. София, гр. Бургас, гр. Враца, с. Гергини – област Габрово, с. Бошуля – област Пазарджик и гр. Шумен. Общият брой на преподавателите, които ще бъдат обучени в рамките на тази дейност е 700 лица;
  • Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения за ученици, в т.ч. обучения по самоспасяване и действия при долекарска помощ. Общият брой на обучените ученици по тази дейност е 78 396;
  • Дейност 3: Организиране и провеждане на подготовка за реакция при наводнения, за възрастни хора. Общият брой на обучените лица по тази дейност е 7152;
  • Дейност 4: Организиране и провеждане на подготовка за реакция при наводнения, за другите целеви групи по проекта (НПО, доброволчески организации, представители на бизнес организации и на медиите). В рамките на тази дейност ще бъдат обучени общо 4272 лица от целевите групи;
  • Дейност 5: Организиране и провеждане на финални симулационни учения в шестте центъра, с представители на всички групи обучени участници. В рамките на дейността ще вземат участие общо 600 лица от целевите групи.

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ