Проекти

Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България

Проект: „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България“

Период на изпълнение:  октомври 2018 г. – ноември 2022 г.

Изпълнител: Консорциум „Комуникации за Натура 2000“ с водеща роля на Дикон Груп ЕООД (България), в партньорство с Австрийска Агенция по околна среда (Австрия) и Хотел ТВ ООД (България).

Възложител: Министерство на околната среда и водите на Република България

Основните цели по проекта са:

  • Надграждане и създаване на високи нива на познаваемост на ключовите моменти от изпълнение на политики на ЕС и България за Натура 2000 – въвеждания подход за управление на Натура 2000, роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000 и изпълнение на заложените в тях мерки;
  • Повишаване на капацитета и приноса на заинтересованите страни, за постигане на целите на Натура 2000;
  • Подобряване на съответствието на мерките, заложени в НПРД, с реалните потребности от финансиране.

Планираните дейности по проекта са:

Дейност 1: Разработване на Документ за целите на Натура 2000;

Дейност 2: Актуализация на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД);

Дейност 3: Организация и провеждане на Първа национална кампания на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“;

Дейност 4: Организация и провеждане на Втора национална кампания на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“;

Дейност 5: Организация и провеждане на Трета национална кампания на тема: „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“.

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ