Проекти

„Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от Комисията за защита на потребителите (КЗП) за българските предприятия“

Проект: „Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от Комисията за защита на потребителите (КЗП) за българските предприятия“

Период на изпълнение:  декември 2018 г. – октомври 2019 г.

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД

Възложител: Комисията за защита на потребителите (КЗП)

Основните цели по проекта са:

По Обособена позиция 1: „Провеждане на обучения на представители на българските предприятия за работа с помирителните комисии”:

  • Повишаване на капацитета на българските предприятия за прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите;
  • Повишаване на капацитета на българските предприятия за работа с помирителните комисии.

По Обособена позиция 2: „Обучение на представителите на общите и секторните помирителни комисии за подобряване работата им в общ и превантивен план – за ранно съдействие при възникнали спорове между потребителите и икономическите оператори”:

  • Повишаване на капацитета на КЗП за прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите;
  • Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия.

 

Планираните дейности по проекта са:

  • Дейност 1: Разработване на учебни програми за провеждане на обученията;
  • Дейност 2: Разработване на план-график за провеждане на обученията;
  • Дейност 3: Организиране и провеждане на обученията;
  • Дейност 4: Анализ на постигнатите резултати и препоръки за следващи действия.

 

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ