Проекти

Техническа помощ за подкрепа на бъдещата програма за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция, BG 2006/018-387.04.01.01

Период на изпълнение: Ноември 2008 - Ноември 2009

Изпълнител: Екорис (водещ партньор) в партньорство с Дикон Груп ЕООД, Екорис ЮИЕ, БИМ Консултинг

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Бюджет: 1 415 970,00 EUR

Място на изпълнение: България/Гърция
 

Описание на проекта:

Проектът цели засилване на трансграничното сътрудничество между България и Гърция, чрез подкрепа на програмния процес и увеличаване на капацитета за усвояване на помощта по Структурните фондове.

Специфични цели на проекта са:

 • Да се предостави помощ за засилване капацитета на генериране, разработване и изпълнение на релевантни проекти по програма за Трансгранично сътрудничество България - Гърция.
 • Да се предостави подкрепа на релевантните централни, регионални и местни власти в усилията им за подпомагане на общите технически структури за управление на Програмата и бъдещи проекти.

Дейности разпределени в две фази – подготвителна и фаза на същинско изпълнение.

Подготвителната фаза стартира с оценка на вече избрани проектни идеи, чиито брой е увеличен чрез провеждане на допълнителна сесия. За тази цел е разработена методика за подбор и оценка.

В подготвителната фаза са изготвени предварителни анализи, целящи подробна оценка на проектните идеи, както следва: приложимост, финансова и икономическа осъществимост, технически капацитет и ресурси, пазарна приложимост, анализ на заинтересованите страни,  анализ на разходите и ползите и т.н.

По време на Фазата на същинско изпълнение са извършени следните основни дейности:

 • Подготовка на пред проектни и проектни проучвания:  пред проектни проучвания, икономически и технически проектни проучвания, анализи „приходи-разходи”, финансови планове, маркетингови проучвания, работни проекти;
 • Подготовка на технически проучвания: оценка за въздействие върху околната среда, технически проучвания, архитектурни и инженерни чертежи
 • Разработване на проектните идеи до готови за стартиране проекти –определяне на проектните резултати; описание на дейностите по проекта; описание на проектните ресурси; описание на целите и индикаторите за изпълнение; описание на вътрешните и външните процедури за оценка, източници на информация и механизмите за докладване, подготовка на тръжна документация и количествено стойностни сметки;
 • Разработване на специализирани доклади и тематични анализи – включващи констатации, препоръки и предложения, които да бъдат използвани от крайните бенефициент по проектите.

Консорциумът изгради структура от 3 специализирани  управленски и експертни звена:

 • Техническо звено, управляващо целия процес по подготовка на технически проекти - проучвания за приложимост, инженеринг, архитектурни решения и планове, проектиране;
 • Звено на тематичните експерти, по темите на индивидуалните проекти – екология, туризъм, транспорт, здравеопазване, културни дейности, археология, обучения и т.н.;
 • Звено за разработване на проекти – това звено бе отговoрно за резултатите от изпълнението на проекта и включи експерти по разработване и управление на проекти.

Дикон участва и в трите звена със свои експерти, като бе отговорна за управлението на звеното за разработване на проекти. Компанията осигури необходимата комуникация и координация между отделните звена, всички заинтересовани страни и крайните бенефициенти по проектите.

Постигнати резултати:

 • 59 готови за стартиране проекти са разработени по време на техническата помощ, като над 30 от които са инвестиционни проекти, включително и във водния сектор.
 • 30 проектни предложения бяха подадени за финансиране по първата открита процедура за предложения по програмата за ТГС България-Гърция, чиито краен срок предхождаше приключването на техническата помощ. 16 от подадените проектни предложения в рамките на първата процедура бяха одобрени.