Проекти

Спечелена обществена поръчка за предоставяне на услуга „Организиране на семинар „Управление на защитени местности” в рамките на проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Спечелена обществена поръчка за предоставяне на услуга „Организиране на семинар „Управление на защитени местности” в рамките на проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм” 

Описание на проекта:

Спечелена обществена поръчка за предоставяне на услуга „Организиране на семинар „Управление на защитени местности" в рамките на проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм", Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/043

Място на изпълнение: Община Шабла, България

Описание на услугата:

Организиране на тридневен семинар „Управление на защитени местности" с участието на четирима (4) експерти от Област Вастра Гьотланд, Швеция и двадесет и пет (25) представители на целевата група по проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм", Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/043, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество", Oперация 4.2: „Междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия: BG161PO001/4.2-01/2008.

Обща цел: Информиране на целевата група по проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм" за управлението на защитени местности, добрите европейски практики в тази сфера и установяване на контакти и обсъждане на бъдещото сътрудничество между Община Шабла и Област Вастра Гьотланд, Швеция.

Специфични цели:

- организиране на тридневен семинар за 25 участника;

- организиране на участието на 4 експерти от Област Вастра Гьотланд;

- отпечатване на 150 пакета учебни материали и презентации от семинара за разпространение сред целевата група.

Клиент:
Община Шабла

Период:
Юли - Октомври 2009