Проекти

Проект "Азбука на успеха"

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Проект "Азбука на успеха"

Описание на проекта:

Основни цели на проекта

  • Развитие компетенциите на целевата група от 54 средни мениджъри чрез обучение за придобиване на ключови знания и умения - организаторските способности и ръководни умения на мениджърите като планиране, организиране, мотивация, контрол и обучение на служителите, поставяне наясни, конкретни и реалистични цели и мотивация на екипа.
  • Развитие компетенциите на целевата група от 44 търговци в ключови знания и умения - работа с клиенти, водене на търговски преговори и умения за презентиране пред широка аудитория.

Основни дейности по проекта

Дейност 1. Формиране на Екип за управление на проекта.

Дейност 2. Сформиране на учебните групи

Дейност 3. Цикъл обучения за придобиване на ключови компетенции в сферата на средния мениджмънт на тема "Средният мениджър - ключова фигура в управлението на компанията".

Дейност 4. Цикъл обучения за придобиване на ключови компетенции за търговци на тема „Новата роля на търговеца в компанията"

Дейност 5. Учебен практикум за участниците в обученията: мениджъри на средно ниво и търговци

Дейност 6. Провеждане на заключителен Уърк шоп „Азбука на успеха"

Дейност 7. Популяризиране и визуализация на проекта

Дейност 8. Мониторинг и отчетност на дейностите.

Партньори по проекта: Дикон Груп ЕООД, Дитек ЕООД, И.Н.А. Трейдинг ООД, Солид 55 ЕООД, ТПК Нов свят, Примекс ЕООД, Ти Ви Ти Пак ЕООД, Геник ЕООД.

Произход на финансирането: ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001/07/2.1-01: "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 1", Приоритетно направление 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Област на интервенция 2.1: "Подобряване адаптивността на заетите лица" 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Клиент:
СНЦ "Българска бизнес мрежа"

Период:
Април 2008 - Септември 2009