Проекти

„Подкрепа за разработване на общински програми за опазване на околната среда за общините: Кричим, Брацигово, Пещера, Сатовча, Гърмен, Ракитово и Батак (България)”

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
„Подкрепа за разработване на общински програми за опазване на околната среда за общините: Кричим, Брацигово, Пещера, Сатовча, Гърмен, Ракитово и Батак (България)”

Описание на проекта:
Целта на този проект е да подкрепи разработването на общински програми за опазване на околната среда за общините: Кричим, Брацигово, Пещера, Сатовча, Гърмен, Ракитово и Батак (България)"

Дикон Груп отговаря за управлението на проекта  в България на национално  и регионално ниво, организацията и управлението на местните дейности. Предоставяните услуги включват:

  1. Създаване на условия за правилната използване на: Ръководството на МОСВ за подготовката на ОПООС; разработеният от Проект Родопи  „Чеклист и точкова карта на общините",  както и отразяване на проблемите за опазване на  биоразнообразието в ОПООС. Разработване на ОПООС по такъв начин, че да издържат оценките  както на SEA/EA така и на Натура 2000.
  2. Подкрепа на провежданите ключови срещи на работните групи с цел те да бъдат ефективни и да се постигнат предварително заложените цели. Обобщаване на резултатите от срещите  и отразяването им в работните версии на ОПООС.
  3. Преглед и подготовка на коментари към предваително подготвената от работните групи документация.

Асистиране на организациите, участие и подкрепа по време на обществените обсъждания относно разработената документация и отразяване на релевантни коментари. Координация на  съответните предварително подготвени документи с релевантните регионални правителствени структури.

 

Клиент:
Проект Родопи

Период:
Август 2008 - Април 2009

Карта на проекта може да изтеглите оттук.