Проекти

Създаване на общински програми за разработване и изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Създаване на общински програми за разработване и изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове

Описание на проекта:
Проектът има за цел да подготви 5 общини Антоново, Върбица, Котел, Омуртаг и Опака и да повиши техния капаците за идентифициране и разработване на проекти, които да бъдат финансирани по европейските фондове.

Проектът включва следните основни дейности за всяка община:

  • 1. анализ на текущото състояние и съществуващите стратегически и други планови документи;
  • 2. идентифициране на конкретни проблеми и
  • 3. предлагане на алтернативи за преодоляване на проблемите;
  • 4. Анализ на заинтересованите страни и идентифициране на приоритети за местно развитие;
  • 5. проучване анализ и планиране в избраните приоритетни сфери;
  • 6. трансформиране на идентифицираните приоритетни проблеми в конкретни проектни предложения;
  • 7. анализ на възможните източници за финансиране на всеки проект и възможностите за съфинансиране от общинските бюджети;
  • 8. оценка и анализ на проектите по видове и направление;
  • 9. анализ на необходимите човешки ресурси и административен капацитет в общините за управление и контрол на качественото изпълнение на планираните проекти.

Клиент:
Български общини

Период:
Септември - Ноември 2007