Проекти

Насърчаване на действия за опазване на природата и устойчиво развитие по границите - Техническа помощ за изграждане на трансгранични еко-мрежи между България и Гърция

Период на изпълнение:  ноември 2006 г. – ноември 2007 г.

Бюджет: 1,310,400 Евро

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Изпълнител: АГРЕКО Г.Е.И.Е. (водещ партньор), в партньорство с Дикон Груп ЕООД и РЕЦ за ЦИЕ

 

Цели на проекта: 
Основната цел на проекта е да подпомогне разумното използване на природните ресурси в трансграничните райони и да осигури устойчиво развитие, чрез насърчаване на взаимодействието между съществуващите екологични политики, планиране на земеползването и развитието на селските и градските райони.   

Целта на поръчката е фокусирана върху укрепване на сътрудничеството между България и Гърция, в областите на опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие, чрез изграждане на трансгранични еко-мрежи.


Дейности:

Компонент 1: Изграждане на трансгранични еко-мрежи между България и Гърция

 1. Анализ и участие на заинтересованите страни;
 2. Очертаване на границите/географско положение на еко-мрежите;
 3. Установяване на четири еко-мрежи; изграждане на капацитет;  разработване на съвместна програма за мониторинг.

 

Компонент 2: Разработване и пилотно въвеждане на десет-годишна програма за устойчиво развитие на еко-мрежите

 1. Описание на стратегическите цели и приоритети за развитие, както за България, така и за Гърция;
 2. Специфични приоритети за дейностите за устойчиво развитие във всяка еко-мрежа на българска територия:
  • Описание на еко-мрежата, нейните граници, територия и особености, - зони за устойчиво използване, буферни зони, коридори и същински зони;
  • Изготвяне на режими, норми и условия за устойчиво използване на ресурсите, възстановяване и опазване за всяка зона;
  • Определяне на подходящи мерки/дейности за устойчиво развитие за следващите десет години.
 3. Възможности за финансиране;
 4. Изисквания за мониторинг и оценка;
 5. Инструменти, ръководства, добри практики, поуки и т.н.


Компонент 3: Кампания за повишаване на обществената осведоменост

 1. Идентификация на целевите групи;
 2. Комуникационен подход;
 3. Комуникационни инструменти и канали.


Компонент 4: Оперативен мониторинг на грантова схема по програма ФАР 2004 и подготовка на грантова схема по програма ФАР 2006 Техническа помощ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за управление на схема за безвъзмездна помощ по програма ФАР 2004.

Техническа помощ за стартиране на схема за безвъзмездна помощ по програма ФАР 2006.


Нашата роля:

Освен директното участие в дейностите по проекта, Дикон Груп, в ролята си на местен партньор, е ангажиран с цялостния контрол и управление на местно ниво, в т.ч. провеждане на мониторинг, логистична и административна подкрепа, комуникация със заинтересованите страни, техническо съдействие.

Предвид условното разделяне на дейностите по проекта на институционални и технически, важно е да се подчертае приноса на Дикон Груп по отношение на следните основни под-дейности:

 • Институционално изграждане на органите за управление на еко-мрежите – български и съвместни; анализ на институционалните, организационните и технически аспекти в управлението на еко-мрежите; разработване на правила, оперативни процедури и механизми за управление; 
 • Очертаване на границите на еко-мрежите, избор на основни зони, на база защитените зони по НАТУРА 2000 и защитените територии в региона; идентификация на коридори, осигуряващи адекватно разпространение, миграция и генетичен обмен на видовите популации; определяне на буферни зони, целящи предпазване на ключовите зони и коридори на пан-европейската еко-мрежа от разрушителни външни въздействия;
 • Разработване и изграждане на обща, единна българо-гръцка информационна система, обмен и управление на база-данни.
 • Изготвяне и въвеждане на 10-годишна програма за устойчиво развитие на еко-мрежата, която описва стратегическите цели и приоритети за развитие; определяне на конкретни действия и мерки за опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие, изготвяне на график за мониторинг и оценка на биологичното разнообразие;
 • Кампании за осведомяване на обществеността;
 • Оперативен мониторинг на грантова схема по програма ФАР 2004 и подготовка на грантова схема по програма ФАР 2006 „Насърчаване опазването на околната среда и трансгранично устойчиво развитие“.

 

Резултати от изпълнението на проекта:

 • Определени четири еко-мрежи;
 • Предложение за създаване на орган за управление на общите еко-мрежи;
 • Съвместна информационна система;
 • Общи програма за устойчиво развитие и планове за управление за всяка еко-мрежа;
 • Съвместна програма за мониторинг;
 • Програма за изграждане на капацитет на органите за управление;
 • Кампания за повишаване на обществената осведоменост;
 • Оперативен мониторинг на грантова схема за трансгранично сътрудничество по програма ФАР 2004;
 • Подготовка на грантова схема за трансгранично сътрудничество по програма ФАР 2006.

Съчетаването на европейския, регионалния и местния опит в развитието на четирите еко-мрежи между България и Гърция представлява ценен принос за прилагането на екологичните политики на ЕС, в т.ч.  за Пан Европейските екологични мрежи и НАТУРА 2000. Създаването на програма за устойчиво развитие на еко-мрежите представлява пилотна инициатива не само за България, но и на европейско ниво. Успехът на проекта се дължи на неговото интегриране в планирането на областно и общинско ниво, както и в частното и търговско планиране. Изпълнението на стратегията увеличава възможностите за хората, живеещи на територията на еко-мрежите, да се възползват от финансирането на ЕС, за да развият екологосъобразен поминък.