Проекти

Обособена позиция 2: Картиране и определяне природозащитното състояние на риби по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза І"

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Обособена позиция 2: Картиране и определяне природозащитното състояние на риби по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза І"

Описание на проекта:

Обща цел:

Общата цел на проекта е картиране и установяване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове по Директива 92/43/ЕИО и определяне на рискове за дивите птици по Директива 79/409/ЕИО.

Дейности:

Дейност 1:

Изготвяне на методики за картиране и за определяне природозащитното състояние за всеки вид от групата.

Дейност 2:

Преглед и оценка на наличните данни за видовете от групата.

 • Преглед и оценка на наличните данни;
 • Изготвяне и внасяне на предложение за национални референтни оценки за разпространение и стойности на ПС за всеки от целевите видове.

Дейност 3:

Изготвяне на План за инвентаризация/картиране.

Дейност 4:

Обучение на екипите за работа.

Дейност 5:

Картиране на местообитанията и разпространението на популациите на видовете.

 • Очертаване на потенциалните граници на местообитанията на видовете;
 • Верификация на границите на разпространение на видовете;
 • ГИС обработки за засичане на първоначалните модели, корекция на границите на реално разпространение и границите на потенциалните местообитания на видовете;
 • Работа със заинтересованите страни;
 • Структуриране на геобаза данни за разпространението на видовете и резултатите от картирането;
 • Своевременно въвеждане на набраните данни от теренната работа в специализирана база данни, която ще бъде разработена в рамките на проект „Разработване и внедряване на Вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000".

Дейност 6:

Определяне на ПС на ниво защитена зона, биогеографско ниво и на национално ниво

 • Определяне на ПС въз основа на събраната и верифицирана информация и на одобрените методологии;
 • Обобщение на данните за изследваните видове на ниво зона, след завършване на теренната работа;
 • Сравнение на резултатите с първоначално наличните данни в стандартните; формуляри на зоните /Натура 2000 базата данни/. Експертна оценка за причините за всички констатирани разлики.

Дейност 7:

Схеми за мониторинг в защитени зони

Дейност 8:

Теренно обучение на експерти от РИОСВ/ПП/НП за прилагане методиките за картиране и определяне на ПС.

Членове на консорциума:

Дикон Груп ЕООД и Агрикънсълтинг СПА; с подкрепата на 11 научни и неправителствени български организации.

Клиент:
Министерство на околната сред и водите, България / Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013", Приоритетна ос 3

Период:
Март 2011 - Март 2013

Карта на проекта може да изтеглите оттук.