Проекти

Насърчаване на екологично чистия бизнес в трансграничен регион Тополовград – Буюккарищиран

Място на изпълнение:

България, Турция

Наименование на проекта: Насърчаване на екологично чистия бизнес в трансграничен регион Тополовград – Буюккарищиран

Описание на проекта:

Основната цел на проекта е да създаде трансгранична мрежа за сътрудничество между български и турски предприятия в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и текстилната промишленост, имаща за цел да идентифицира основните негативни влияния върху околната среда и да се вземат мерки за тяхното намаляване.

Конкретните цели на проекта са да се създадат трансгранични партньорства за обмен на най-добри практики и ноу-хау по отношение на устойчивото екологично развитие на селското стопанство, хранително-вкусовата и текстилната промишленост; насърчаване на устойчивото използване на природни ресурси и популяризиране на щадящи околната среда екотехнологии и практики; повишаване на информираността на бизнеса за негативните ефекти на преработвателните дейности и на остарелите технологии  върху околната среда и сформиране на активно отношение към необходимостта от ефективно използване на природните ресурси; създаване на подходящи условия за преход на 3 пилотни компании от трите основни сектора в целевия трансграничен регион към екологични технологии.

Консултантските услуги са възложени чрез два договора и включват: провеждане на обучения, които имат за цел да формират активно отношение към необходимостта от ефективно използване на природни ресурси; предоставяне на консултантски услуги за 3 избрани пилотни фирми за прилагане на екологично чисти технологии; разработване на дневен ред, включващ мерки за екологичен бизнес; предварителни проучвания за негативното влияние върху природните фактори; идентифициране на основните замърсители и тяхното въздействие върху местната околна среда; предложение за бизнес мерки за намаляване на емисиите и за преход към екологично производство; изготвяне на анализи за негативно влияние.

Клиент: Общини Тополоград и Буюккарищиран

Произход на финансиране: Българо-турска трансгранична програма по  IPA

Период: 12.2011 - 06.2012