Проекти

Проект “Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти”

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Проект “Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти”

Описание на проекта:


Основната цел на проекта е изграждане капацитетa на регионалните и местните власти за усвояване на Структурните фондове и Кохезионния фонд. Проектът включва 140 обучения и 2800 обучаеми.

Дейности:

1. Организиране и провеждане на обучения за обучители по междусекторни въпроси в контекста на усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд, в рамките на програмите по Цел 3 на политиката за сближаване "Европейско териториално сътрудничество", за Европейския алианс за териториално сътрудничество и публично-частното партньорство.

2. Организиране и провеждане на 140 обучения на територията на цялата страна за експерти на регионалните и местните органи по междусекторни въпроси в контекста на усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд по програмите по Цел 3 на политиката за сближаване "Европейско териториално сътрудничество", за Европейския алианс за териториално сътрудничество и публично-частно партньорство.

Теми на обучение:

  • Правни въпроси свързани с усвояването на Структурните фондове и на Кохезионния фонд - обществени поръчки, държавните субсидии и други.
  • Финансови въпроси свързани с усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд - финансово управление и контрол, одит, други.
  • Публичност и информация.
  • Управление на проекти.
  • Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС "Европейско териториално сътрудничество", включително Европейския алианс за териториално сътрудничество.
  • Публично-частно партньорство.

Произход на финансирането:

Оперативна програма "Техническа помощ 2007-2013"

Членове на консорциума:

"Дикон Груп" ЕООД (водещ партньор); "Идеин" ЕООД; Фондация "Право и интернет"; "Сиела софт енд Паблишинг" АД

Партньор по проекта:

Национално сдружение на общините в Република България

Клиент:
Министерски съвет

Период:
Ноември 2010 - Юни 2012

Карта на проекта може да изтеглите оттук.