Проекти

Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000

Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000

Място на изпълнение: България

Описание на проекта:

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Основна цел на проекта е да подкрепи усилията на България, в частност на Министерство на околната среда и водите, за ефективно управление на Натура 2000 зоните през новия програмен период на ЕС 2014-2020 г., чрез разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, съгласно изискванията на Член 8 от Директивата за местообитанията на ЕС.

Специфичните цели на проекта са:

 • Осигуряване на ясни приоритети, да се определят мерки и дейности за ефективното управление на Натура 2000 зоните в Р България;
 • Идентифициране на потенциални възможности за финансиране на мрежата Натура 2000, чрез различните европейски фондове през следващия финансов период;
 • Осигуряване на интеграция на финансирането на Натура 2000 в използването на съответните финансови инструменти на ЕС за следващия програмен период.

 

Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по НАТУРА 2000 е механизъм за координация и управление на национално ниво, който цели да подобри качеството и да подпомогне ефективното управление на защитените зони, да осигури дългосрочното опазване в благоприятното природозащитно състояние на видовете и местообитанията, и да гарантира ефективното използване на наличните финансови ресурси свързани с Натура 2000.

 

НПРД следва да представи както логическа последователност от мерки, водещи до постигане на екологичните цели на опазване на защитените зони, в изпълнение на Директивата за местообитанията и на Стратегията 2020, така и да осигури ясна идентификация на финансовите потребности и систематичен подход, водещ до повишаване на използването на европейските финансови механизми за Натура 2000.

 

НПРД е хоризонтален механизъм, който трябва да подпомага, подобри и повиши информираността на заинтересованите страни за финансовите инструменти и възможности, свързани с управлението на зоните по Натура 2000.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Задача 1: Разработване на уводна част на документа (НПРД)

 • Етап 1: Проучвателен етап
 • Етап 2: Координация и анализ
 • Етап 3: Проверка на качеството на продуктите

Задача 2: Разработван на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000

 • Етап 1: Информационно-аналитичен етап
 • Етап 2: Същинско стратегическо планиране
 • Етап 3: Разработване на методология за мониторинг, оценка, допълване и актуализация на НПРД

Задача 3: Работа със заинтересованите страни

 • Разработване на стратегия за работа със заинтересованите страни, организиране и провеждане на тематични кръгли маси, заседания на секторни работни групи, регионални консултации/срещи
 • Преглед, проучване и подбор на добри практики

Задача 4: Изграждане на капацитет за изпълнение на НПРД за Натура 2000 чрез провеждане на серия от обучения

КЛИЕНТ: Министерство на околната среда и водите

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Дикон Агреко ООД – компания основана с участието на Дикон Груп ЕООД и Агреко (дружество на Агрер и Агриконсултинг)

ПЕРИОД: март 2013 – юни 2014

Карта на проекта може да изтеглите оттук.