Проекти

Докладване на Република България пред Европейската комисия съгласно чл.17 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за Хабитатите) за периода 2007-2012 г.

ПРОЕКТ: Докладване на Република България пред Европейската комисия съгласно чл.17 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за Хабитатите) за периода 2007-2012 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на околната среда и водите

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум НАТУРА БЪЛГАРИЯ: ДИКОН ГРУП (България) и АГРИКЪНСЪЛТИНГ (Италия)

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР: 27.06.2013 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: България като държава членка на Европейския съюз е задължена да извършва периодично докладване пред ЕК по прилагане на нормативните актове от правото на европейските общности в областта на околната среда. За тази цел МОСВ в качеството си на координатор на процеса по изготвяне и изпращане на доклади към ЕК в тази област, ангажира експертен екип на българо-италианския Консорциум НАТУРА БЪЛГАРИЯ, който да извърши Подготовка на Национален доклад и попълване на формите за видове и местообитанията, съгласно изискванията на Чл. 17 на Директивата 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите), и определения от ЕК формат и насоки за докладване, за периода 2007-2012 г.

Основни дейности:

Изготвяне на общ доклад за изпълнение на Директивата за хабитатите.

Съдържа обща информация за състоянието на мрежата Натура 2000 в страната-членка – брой защитени зони, актуални площи, изчерпателен план за управление на зоните от Натура 2000, предприети мерки за съответствие с НАТУРА 2000, възстановяване на видове.

Попълване на формат на докладване, по стандарт на ЕК, за хабитатите от Приложение I и видовете от Приложение, II, IV и V на Директивата.

Съдържа информация за:

  • Обхвата на разпространение на вида или местообитанието на биогеографско ниво;
  • Тенденции (краткосрочни и дългосрочни) в разпространението на вида или местообитанието, в състоянието на популациите и качеството на местообитанията;
  • Рискове и заплахи за видовете или местообитанията;
  • Обща оценка на консервационния статус и обща тенденция на природозащитния статус;
  • Разпространение на местообитанията от Приложение 1 на Директивата в границите на Натура 2000. Предприетите мерки за защита в рамките на периода за докладване;
  • Размера на популациите на видовете Приложение 2 на Директивата в границите на Натура 2000. Предприетите мерки за защита в рамките на периода за докладване.