Проекти

ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност, от последно поколение, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

ПРОЕКТ: ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност, от последно поколение, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР: 26.11.2012 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: През месец април 2012 година Министерски съвет на Република България взе решение „по принцип” за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

Съгласно изискванията на ЕС и българското законодателство, за всеки инвестиционен проект се извършва оценка на въздействието върху околната среда. За целта „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД ангажира специализиран експертен екип на българо-испанския консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“, който да направи необходимите проучвания и да изготви Доклад за оценка на въздействието върху околната среда от изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на новата ядрена мощност и Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитените зони. По време на изпълнението на дейностите по ОВОС ще бъдат ангажирани повече от 40 утвърдени български експерти, както и международни специалисти от Испания, Чехия и Румъния.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Оценка на въздействието върху околната среда

Процедурата по ОВОС е част от превантивните мерки, които се предприемат за ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Извършва с цел да се оцени въздействието на дадено инвестиционно предложение върху околната среда.

Оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитените зони

На инвестиционни предложения, които попадат в границите на защитени зони по Натура 2000, е необходимо да се направи и оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение с предмета и целите на защитената зона, в която попада. Тя се извършва от специалисти в съответната област, притежаващи необходимия опит и квалификация.

Карта на проекта може да изтеглите оттук.