Проекти

ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност, от последно поколение, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“


Период на изпълнение: ноември 2012 г. – януари 2015 г.

Изпълнител: Консорциум Дикон-Аксиона Инж. с водеща роля на Дикон Груп ЕООД (България) в партньорство с Аксиона Инхениериа (Испания).

Възложител: „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Бюджет: 1 428 344 Евро

 

Цел на проекта:

Целта на ОВОС е да оцени въздействието върху околната среда от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като се вземе предвид кумулативния ефект от съвместната експлоатация на всички съоръжения, разположени там. Обхватът на доклада за ОВОС включва и оценка на потенциалното трансгранично въздействие, както и оценка на степента на въздействие на проекта върху защитените територии, разположени в близост.


Дейности:

Оценка на въздействието върху околната среда:

  • Процедурата за ОВОС е част от предприетите превантивни мерки за контрол и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Тя се прилага за да се оцени въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда.

Оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитените територии

  • Инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитените територии по НАТУРА 2000, трябва да бъдат предмет на оценка на тяхното въздействие и тяхната съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените територии, в които те попадат. Тази оценка се извършва от специалист в съответната област, който притежава необходимия опит и квалификация.


Етапи

1. Разработване на програма за осигуряване на качество.

2. Разработване на задание за обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС.

3. Изготвяне на доклад за ОВОС.

4. Оценка на доклада от МОСВ.

5. Провеждане на обществени обсъждания на доклада за ОВОС, в България и в рансграничния район (Румъния).

6. Решение на МОСВ по доклада за ОВОС.


Резултати и продукти: крайният продукт се основава на подробен анализ на съществуващата ситуация, прогноза за очакваните въздействия върху околната среда и сравнителен анализ на четири алтернативни площадки, където може да се разположи една от двете алтернативни технологии (единици). Той включва:

  • Техническо задание за обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС;
  • Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционния проект за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, включително раздел за трансгранично въздействие, съгласно изискванията на Конвенцията на Еспоо;
  • Доклад за оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитените територии;
  • Нетехническо резюме на доклада за ОВОС.


Тези доклади са необходими за да може Министерски съвет да вземе решение за изграждане на нова ядрена единица, което е необходимо за подаване на искане за одобрение на избраната площадка от Председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Това решение е самостоятелен административен акт на компетентния орган, който одобрява на най-ранен етап приемливостта за изпълнение на инвестиционното предложение.