Проекти

Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация

ПРОЕКТ: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на околната среда и водите на Р.България

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „Дикон – УБА“

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР: 26.11.2013 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 36 месеца

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Основната цел на обществената поръчка е изпълнение на ангажиментите на България за участие в процеса на интеркалибрация на методите за анализ на БЕК за типовете води от категориите „река”, „езеро” „крайбрежни води” на територията на страната, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация, както и за определяне на добрия екологичен потенциал за СМВТ.

Съгласно изискванията на ЕС, процесът на интеркалибрация (ИК) се провежда за всички типове повърхностни води, идентифицирани като общи от две или повече държави, прилагащи Рамковата директива за водите (РДВ). За тази цел през 2004 г. Европейската комисия (EК) стартира т.нар. „упражнение по интеркалибрация”, което преминава през 2 фази. Министерството на околната среда и водите ангажира специализиран експертен екип на българо-австрийския консорциум „Дикон – УБА“, който да извърши интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация. По време на изпълнението на дейностите по договора ще бъдат ангажирани утвърдени български и международни специалисти.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Подготовка и изпълнение на програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК по категории повърхностни води и прилагане на изискванията за определяне на ДЕП, представяне на резултатите от процеса на ИК пред европейските структури (JRC, WGA ECOSTAT), получаване на одобрение и стартиране на процедура за включването им в Решението на ЕК

В подготовка на програмата, ще бъде изготвен списък на мониторингови пунктове, избрани показатели, метрики и методи за анализ на биологичните елементи за качество, идентифицирани общите типове повърхностни води със съседни на България страни, участващи в процеса на прилагане на Рамковата Директива за Водите.

В изпълнение на програмата ще бъдат осигурени данни за различните биологични елементи за качество и разработени методи за анализа им, резултатите ще бъдат валидирани и ще се осигури успешната интеркалибрация на методите за анализ на биологични елементи за качество в определени общи типове повърхностни води от категориите „река“, „езеро“ и „крайбрежни води“.

Подготовка на ръководство и програма за прилагане на изискванията за определяне на ДЕП

Ще бъде подготвено ръководство и програма за прилагане на изискванията за определяне на ДЕП и ще бъде изготвен окончателен доклад за изпълнението на обществената поръчка.

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ