Дикон в новините

Дикон Груп представя новата си услуга

 

Вече над 260 български фирми спечелиха проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица" по ОП „Човешки ресурси".

Реализацията на тези проекти е свързана от една страна с правилния процес на управление,  спазване на изискванията и процедурите и отчитане на документите и, от друга страна, с избора на качествени изпълнители, които да гарантират успешното провеждане на обученията и постигне на заложените резултати.

С цел гарантиране на качествено изпълнение и реално усвояване на средствата от Европейската помощ, ние Ви представяме новия пакет от услуги:

Провеждане на обучения по професионална квалификация и ключови компетенции:

·         Обучения за професионална квалификация.

·         Обучения по ключови компетенции.

Консултиране в процеса на цялостен мониторинг и отчитане на проекта пред Договарящия орган.

Към момента Дикон Груп участва в изпълнението на 5 проектафинансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 1 и 2 в качеството си на водеща организация (по един проект), партньор - обучаваща организация (по два проекта) и подизпълнител - обучаваща организация (по два проекта) и екипът от консултанти познава в детайли правилата за подготовка и отчитане на документите.

Основна дейност за успешното управление и изпълнение на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица", е цялостният мониторинг и отчитане на проекта пред Договарящия орган. Съществуват много критични моменти при реализирането на проекта, свързани с организацията на изпълнението, изисквания за информираност и публичност, визуализация, нередности и оценка на изпълнението и др.

Предлаганата услуга в процеса на цялостен мониторинг и отчитане на проекти пред Договарящия орган, включва:

·         Оформяне на отчетната проектна документация;

·         Указания за изготвяне на кореспонденцията с договарящия орган;

·         Изясняване и въвеждане на процедури при управлението и отчета на проекта;

·         Наблюдение и консултации по изпълнението на проекта;

·         Ефективен контрол за спазване на дейностите, индикаторите, план-графика и бюджета, заложени в проектното предложение;

·         Указания, във връзка с изискванията за допустимост на разходите и оформяне на документи;

·         Осъществяване на процедури за вътрешен мониторинг;

·         Разясняване начините за съхранение и организация на договорната документация и отчитане на дейностите;

·         Спазване на правилата за прозрачност и визуализация по проекта; подготовка за реализиране на изискуемата визуализация по проекта;

·         Действия при възникването на обстоятелства, свързани с промени в договора и синхронизирането им с партньорите по проекта и Договарящия орган;

·         Помощ и консултиране при изготвянето на междинни и финални технически и финансови отчети и доклади;

·         Оформяне на искане за плащане и съпътстващите декларации;

·         Пълно окомплектоване на отчетната документация;

·         Наблюдение изпълнението на заложените в договора проектни индикатори;

·         Контрол при качеството на предоставяните услуги за заети лица - обученията.

Мониторингът е наблюдение на това как се изпълняват дейностите, а оценката представлява начина, по който се постигат резултатите, които са заложени в проекта и този цялостен процес преминава през три основни етапа:

·         Предварително запознаване с проекта, неговите цели, план на дейностите, индикатори, екип и график на изпълнение. Събраната информация дава възможност на бизнес-консултантите да навлязат в същината на конкретната идея на проекта и желаните резултати за постигане.

·         Провеждане на наблюдение, запознаване екипа за управление на проекта с изискванията за допустимост на разходите и оформяне на документите и постоянно консултиране по време на реализирането на проекта.

Помощ при изготвянето на финален доклад по проекта и заключителни дейности - оценка на представянето, комуникацията и сътрудничеството, препоръки за последващи действия.