ЗОНА ЗА ЕКСПЕРТИ

Работете с нас

В момента, Дикон Груп реализира над 10 проекта, с повече от 30 000 човекодни, в които участват над 400 старши, младши, международни и местни експерти. Експертите обикновено работят като самостоятелно наети консултанти, на граждански договори с нас, за продължителността на конкретния проект. 
 
Дикон Груп кандидатства за нови проекти, като отговор на обявления за възлагане на обществени поръчки и търгове, публикувани от Европейската комисия, Световната банка и др. В допълнение, ние извършване подбор и на неключови експерти по проекти, които са в етап на изпълнение. Възможностите, произтичащи от тези процедури, се публикуват на нашия сайт и представляват по-голямата част на обявите ни за работа.

Какво предлагаме?  

Ние предлагаме конкурентни възнаграждения, включително пълна застраховка за пътуване, 24 часова подкрепа на всички нашите консултанти по време на изпълнението на проекта, по всеки един въпрос, свързан с работата, логистиката и т.н., като в същото време сме гъвкави към индивидуалните потребности. 
 
Ние стимулираме нашите експерти да разширяват професионалните си и лични хоризонти, като непрекъснато подобряват качеството си на работата и обхвата на дейностите, в които могат да бъдат ангажирани.

Какво търсим? 

Нашата компания в момента консултира по различни проекти правителствени и частни организации. В тази връзка, ние търсим експерти с иновативно мислене и умения за работа в екип, които са лоялни, имат висока лична и бизнес етика, ориентирани са към постигане на изключително качеството, много добри комуникатори и естествено приспособима в мултикултурна среда.

Процесът на подбор

Има пет различни статуса за нашите възможности за работа: 
 
За участие в проекти, на етап предварително обявление: Публикувано е предварително обявление за предстоящ проект и Дикон Груп възнамерява да изрази интерес за участие в него. Информацията, с която разполагаме на този етап е ограничена и все още не е ясно кога процедурата ще бъде отворена. Въпреки това, ние стартираме процеса на предварителна селекция и избор на експерти. 
 
За участие в проекти, на етап отворена процедура за заявяване на интерес или за подаване на оферта: На този етап ние идентифицираме експерти както за подготовка на техническата част от тръжната документация, така и за включване в предложението за екип на проекта. 
 
За участие в изпълнението на проекти, по които Дикон Груп има подписани договори: Ключови експерти са били одобрени и са мобилизирани за изпълнение на дейностите по проекта. Ние стартираме процес на идентифициране на неключови експерти, по различни позиции, в зависимост от изискванията на клиента, които следва да се включат на определени етапи от изпълнението на дейностите, изпълнявайки краткосрочни и дългосрочни задачи. Моля, проверете съответствието на Вашия профил с изискванията за необходима квалификация и опит. Следвайте инструкциите в публикуваните покани за избор на експерти. 
 
Как да кандидатствате? В случай, че някоя от публикуваните покани за избор на експерти представлява интерес за Вас, разгледайте внимателно инструкциите към нея. Изгответе необходимите документи в изисквания формат и обем и ги изпратете по оказания начин. За общи въпроси относно сътрудничеството с Дикон Груп, моля свържете се с нас на e-mail: projects@dicon-bg.com
 
Ние се радваме на Вашата кандидатура! 

Харта на експерта

Хартата на експерта създава основа за здрави и устойчиви професионални взаимоотношения с нашите експерти, изградени на взаимно уважение и доверие. 
 
За Експерти: 
 
Технически аспект:
 • Силен проектен мениджмънт, организационна и техническа подкрепа по всяко време; 
 • Професионална подкрепа и маркетинг на консултантски умения на експертите с акцент върху индивидуалните им потребности. 
Финансов аспект:
 • Навременно плащане в съответствие с договорените срокове и условия за участие в проекта, очертани в правно обвързващи и справедливи договори; 
 • Допълнителни ангажименти, разширяване на обхвата, възможности за оказване на допълнителни технически услуги. 
Социален аспект: 
 • Гъвкавост, уважение и отзивчивост към потребностите на всеки отделен консултант; 
 • Признаване и възнаграждаване на изключителни усилия, които допринасят за успеха на Дикон Груп. 
От експертите: 
 
Корпоративен аспект:
 • Да отстояват корпоративните позиции и репутацията на Дикон Груп чрез висок професионализъм и качество на работа; 
 • Осъзнаване на устойчивата връзка между компанията и клиента и това колко съществена е тя.
Докладване: 
 • Съответстващо на изискванията, в хода на изпълнение на проекта. Спазване на заложените срокове и осигуряване на високо качество на продуктите от консултантската услуга; 
 • Демонстриране на съпричастност към мениджмънта на проекта, включително респект към изискванията за докладване, резултатите и проектните процеси; 
 • Открита и редовна обратна връзка по отношение на всички аспекти на изпълнението на проекта. 
Личен аспект:
 • Изпълнение на всички дейности с такт и дипломация, при спазване на поверителност при работа с клиенти и трети лица; 
 • Честност, откровеност и откритост с нас: ние се стремим непрекъснато да подобряваме нашата работа и затова приветстваме истината във всички ситуации;
 • Висок професионализъм, поддържан чрез лични инвестиции и усилия. Познаване на всички най-новите тенденции в съответната област на експертиза.