ЗОНА ЗА ЕКСПЕРТИ


  ПОКАНА

 Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-05.12.2022

 Консорциум „Комуникации за Натура 2000” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България”:

 • Експерт лектор/модератор
 • Придружаващо лице

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

 Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

 Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

ПОКАНА

 Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 009-15.4.2020

 

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта

 • Експерт птици

 Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

 

ПОКАНА 

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 008-16.3.2020

 Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

 

Длъжност в проекта

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено  ТУК.

 

 

ПОКАНА

 Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 007-14.2.2020

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта
 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

 

ПОКАНА

 Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 006-20.1.2020

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

ПОКАНА

 Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 005-6.1.2020 г.

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

 Длъжност в проекта

 • Експерт птици

 Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-10.12.2019

 Консорциум „Комуникации за Натура 2000” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България”:

Длъжност в проекта:

 • Експерт лектор/модератор
 • Придружаващо лице

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 004-9.12.2019 г.

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-5.12.2019

Дикон Груп ЕООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: "Разработване на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.":

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт Горски природни местообитания
 • Експерт Негорски природни местообитания
 • Експерт Видове и природни местообитания
 • Експерт  Безгръбначни животни
 • Експерт  Висши растения
 • Експерт Риби
 • Експерт Земноводни и влечуги
 • Експерт Бозайници
 • Експерт Прилепи
 • Експерт Мъхове
 • Експерт Птици
 • Експерт Икономист/Финансист
 • Експерт ГИС
 • Експерт Юрист

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-1.10.2019

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

Покана

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-26.7.2019

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-22.4.2019 г.

 Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта

 • Заместник ръководител екип
 • Експерт ГИС и база данни
 • Асистент програмиране, Гис и база данни

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

 Пълното конкурсно досие може да бъде намерено тук

 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-10.1.2019

Консорциум „Комуникации за Натура 2000” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: „Актуализация на НПРД и провеждане  на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България”:

Длъжност в проекта

 • Експерт Безгръбначни животни
 •  Експерт Риби
 •  Експерт Земноводни и влечуги
 • Експерт Бозайници
 • Експерт Прилепи
 • Експерт Висши растения и мъхове
 • Експерт Природни местообитания
 • Експерт Птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-12.03.2018

Консорциум „Дикон - БЧК” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за на обществена поръчка с предмет: „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи ”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт по долекарска помощ
 • Регионални координатори

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-10.01.2018

Консорциум „Дикон - БЧК” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за на обществена поръчка с предмет: „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт селекция и резюмиране на материали от немски език
 • Експерт селекция и резюмиране на материали от полски език
 • Експерт селекция и резюмиране на материали от английски език
 • Експерт селекция и резюмиране на материали от френски език
 • Експерт по климат
 • Педагог – психолог за деца
 • Медиен експерт
 • Експерт по практически упражнения на полигон
 • Художник дизайнер
 • Експерт по дизайн на презентации и оформяне на текстове
 • Експерт хидротехнически съоръжения

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-28.09.2017

 

Консорциум „Дикон - Решения” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Обществена поръчка с предмет: “Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”, Обособена позиция 1: „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 

Експерт: Разработване и изпълнение на проекти

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните основни изисквания и типа експертиза:

 • Минимум 5 години опит в съответната област;
 • Университетско образование в съответната област или еквивалентен и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Опит като лектор;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-28.09.2016

 

Консорциум „Дикон - Решения” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Обществена поръчка с предмет: “Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”, Обособена позиция 1: „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт: Разработване и изпълнение на проекти

Експерт: Юридически въпроси

Експерт: Държавни помощи

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните основни изисквания и типа експертиза:

 • Минимум 5 години опит в съответната област;
 • Университетско образование в съответната област или еквивалентен и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Опит като лектор;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-15.07.2016

Консорциум „Дикон - Решения” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Обществена поръчка с предмет: “Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”, Обособена позиция 1: „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт: Разработване и изпълнение на проекти

Експерт: Иновации

Експерт: Юридически въпроси

Експерт: Държавни помощи

Експерт: Енергийна и ресурсна ефективност и др.

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните основни изисквания и типа експертиза:

 • Минимум 5 години опит в съответната област;
 • Университетско образование в съответната област или еквивалентен и/или специфичен опит в съответната област;
 • Опит като лектор;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 016-13.01.2014

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Координатор обучения

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.
ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-10.01.2014

Консорциум Дикон - ДЕМА възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България":

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

1. Координатор обучения за гр. Бургас

2. Координатор обучения за гр. Варна

3. Координатор обучения за гр. Плевен

4. Координатор обучения за гр. София

5. Координатор обучения за гр. Монтана

6. Координатор обучения за гр. Вършец

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 015-06.01.2014

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт климатични промени 

Експерт екосистемни услуги

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 014-15.11.2013

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт "Биоразнообразие"

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 013-15.10.2013

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт Безгръбначни животни – 3 експерта

Експерт Земноводни и влечуги – 1 експерт

Експерт Прилепи – 2 експерта

Експерт Растителни видове, мъхове и хабитати – 1 експерт

Експерт Растителни видове и хабитати – 2 експерта

Експерт Устойчиво управление на гори – 1 експерт

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 012-14.10.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Регионален координатор

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 011-30.09.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт Обмен на опит

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 010-19.09.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт Обмен на опит

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 009-02.09.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт ГИС и бази данни

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 008-15.08.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт „Планиране и управление на защитени зони“

Експерт „Финансови инструменти“

Експерт „Добри европейски практики“

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 007-09.08.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Координатор Пътуване с учебна цел (Австрия) – 2 експерти

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 006-03.06.2013

„ДИКОН - АГРЕКО” ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Техническа помощ: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Координатор Пътуване с учебна цел (Словения)

Координатор Пътуване с учебна цел (Испания)

Експерт Финансови инструменти

 

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

 


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 005-13.05.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Модератор Секторни работни групи

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 004-10.05.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт Защитени видове птици

Експерт Горски хабитати

Експерт Негорски хабитати

Експерт Водни хабитати

Експерт Безгръбначни животни

Експерт Риби

Експерт Земноводни и влечуги

Експерт Бозайници

Експерт ВЕИ

Експерт Зелени работни места

Експерт Зелена инфраструктура

Експерт Устойчиво управление на горите

Експерт Рибарство и аквакултури

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-24.04.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт Устойчиво управление на горските ресурси

Експерт Растителни видове, мъхове и хабитати

Експерт Устойчив туризъм

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-22.04.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Координатор Пътуване с учебна цел /Естония/ – 2 експерти

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


 

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-21.03.2013

Консорциум „ДИКОН - АГРЕКО” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Техническа помощ: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”:

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

Експерт Стратегическо планиране

Експерт Работа със заинтересованите страни

Експерт ГИС и бази данни

Експерт Биоразнообразие

Експерт Агроекология

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 1. Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 2. Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.


/data/ufiles/files/IX%20Procedura%20%20NKE_09-15042020.doc

Новини
23/11/2022

- Участие на Дикон в Kонференция на тема: „Формулиране на бъдещата Европейска рамка за мониторинг на биоразнообразието“

научете повече
23/11/2022

- Двадесет и две схеми за опазване на птиците в земеделските земи, представени от инициативата Birds@Farmland

научете повече