Новини

Опитът в управлението на НАТУРА 2000 на Холандия

В периода от 30 октомври до 3 ноември 2016 г. се проведе работно проучвателно  пътуване в Холандия, като част от изпълнението на дейностите  по проект: „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”. В пътуването участваха шест представители на МОСВ от Национална служба за защита на природата (НСЗП) и Дирекция „Правно-Административно обслужване“. Целта на пътуването бе да се проучват прилаганите подходи и добри практики в управлението на мрежата Натура 2000 и ЗЗ на Холандия. По време на проучвателното пътуване се осъществиха срещи със структури за управление на Натура 2000, на всички нива - министерство на икономическите въпроси, администрациите на провинциите Оверайсел и Гелдерланд (отговорни за управлението на защитените зони в съответните провинции), САВОН (организация, отговорна за опазването на птиците в Холандия), организацията Натурмонименте (собственик на територии в Натура 2000, които управлява), Национален парк Де Бисбош.Холандия бе определена, като една от страните, в които да се проведат проучвателни пътувания, на базата на анализ на управлението на Натура 2000 в държавите членки на ЕС. До края на м. ноември предстои работно пътуване и във Франция.