Новини

Проведена бе заключителна среща за представяне на окончателните резултати от интеркалибрацията на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК)

На 15 и 16 ноември 2016 г. се проведе заключителна среща за представяне на окончателните резултати по проект „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация“. В срещата взе участие целия експертен екип на проекта, членовете  на Комисията на МОСВ, определена за приемате на резултатите, представители на басейновите дирекции и Изпълнителната агенция за околна среда. На срещата българските и австрийски експерти на Консорциум Дикон-УБА представиха детайлно финалните резултати по проекта, разработените и адаптирани методи, оценката на антропогенния натиск, връзката натиск-въздействие, статистическата  обработка на данните, предложените промени в типологията на изследваните водни тела, Ръководството за определяне на силно модифицирани водни тела (СМВТ) и прилагане на изискванията за определяне на Добър екологичен потенциал (ДЕП), Програма за определяне на ДЕП. Представени и обсъдени бяха предложенията на екипа за конкретни дейности, които следва да бъдат реализирани след приключване на проекта.

Проектът за интеркалибрация е най-успешният проект в областта на проучванията на водите, реализиран от МОСВ през последните години и неговите резултати получиха висока оценка от ЕК (JRC и ECOSTAT). В резултат от изпълнението на планираните дейности, България изпълни своите задължения пред ЕК, за  интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация.