Новини

Опитът в управлението на НАТУРА 2000 на Франция

От 20 до 25 ноември 2016 г. се проведе работно пътуване във Франция, като част от изпълнението на дейностите  по проект: „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”. В пътуването участваха шест представители на МОСВ – главният секретар на министерството, г-жа Валерия Герова, и служители от Национална служба за защита на природата (НСЗП). Към групата се присъедини и г-жа Ана Ганева, директор на Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания. Целта на пътуването бе да се проучват прилаганите подходи и добри практики в управлението на мрежата Натура 2000 и ЗЗ на Франция. По време на проучвателното пътуване се осъществиха срещи със структури за управление на Натура 2000, на всички нива - Министерството на околната среда, енергетиката и морето, Музея по естествена история (научен орган за Натура 2000), Природната служба на департамент Буж де Рон (отговорна за координацията на управлението на защитените зони на територията на департамента), организацията АТЕН (отговорна за изграждане на капацитета на работещите в областта на биоразнообразието и Натура 2000, както и за капитализиране на опита и добрите практики), Регионалните паркове Гатино, Алпи и Люберон, мениджъри на защитени зони.

Франция е втората държава, избрана на базата на анализ на управлението на Натура 2000 в държавите членки на ЕС, в която се проведе проучвателно пътуване. По-рано през м. ноември бе проведено и работно пътуване в Холандия.