Новини

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

На 13.09.2017 г. в гр. София, хотел Рамада, зала Рубин, се проведе Национална Кръгла маса по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“. На кръглата маса беше представен окончателния вариант на разработения подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България. Участие в кръглата маса взеха представители на заинтересованите страни.