Новини

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПЪЛНИМОСТ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИ УЧАСТЪК НА РЕКА ДУНАВ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

През м. май 2017 г. Дикон Груп започна изпълнението на договор: Техническа помощ за преразглеждане и завършване на изследването за изпълнимост, за подобряване на навигационните условия на съвместния румънско-български участък на река Дунав и допълнителни изследвания, като подизпълнител на Halcrow Romania Srl. Срокът за изпълнение на договора е до м. април 2019 г.

Основната цел на проекта е осигуряване на целия процес по издаването на решение по ОВОС. за постигането на тези цели  Дикон Груп ЕООД предоставя български екип от експерти, които да извършат оценка за въздействие върху околната среда (овос) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони в България. Основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени от Дикон Груп, са свързани с участие в разработването / преразглеждането на главата от ОВОС за биологичното разнообразие и разработването/ преразглеждането на ОС.

През месец октомври 2017 г., екипът от български експерти ще извърши теренно проучване в защитените зони от мрежата Натура 2000 в България, във връзка с предмета и целите на проекта.