Новини

Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи

На 13.12.2017 г. бе подписан договор между ГДПБЗН-МВР и Консорциум „Дикон - БЧК“ за изпълнение на проект „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“, с водеща роля на Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български червен кръст.

Общата цел на договора е да се подпомогне ГДПБЗН-МВР в процеса на изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, чрез организирането и провеждането на подготовката на населението за реакция при наводнения и последващи кризи. Провежданата подготовка обхваща изграждане на институционален капацитет чрез събиране на добри практики в държави членки на ЕС в областта на подготовката на населението, обучения на обучители и обучения на различни целеви групи от населението, разработване на учебни планове и програми и провеждане на национални състезания.

Преките ползватели на резултатите от изпълнението на договора са:

  • Преподавателски състав на ГД ПБЗН (700 служители);
  • Ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение (общо 78 000 ученици);
  • Възрастни хора в неработоспособна възраст, над 60 г. (6 000 човека);
  • Възрастни хора в работоспособна възраст (общо 1 152 човека - представители на държавни учреждения, на местната власт, областните управи, учители);
  • Доброволци (3000 човека);
  • Представители на НПО и бизнеса (1 152 човека);
  • Представители на медиите (120 човека).

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
www.eufunds.bg