Новини

Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България

На 01.10.2018 г. се подписа договор между МОСВ и Консорциум „Комуникации за Натура 2000“, за изпълнение на проект „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България”, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020“, с водеща роля на Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Австрийската Агенция по околна среда и Хотел ТВ ООД.

Основните цели на проекта са:

  • Надграждане и създаване на високи нива на познаваемост на ключовите моменти от изпълнение на политики на ЕС и България за Натура 2000 – въвеждания подход за управление на Натура 2000, роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000 и изпълнение на заложените в тях мерки;
  • Повишаване на капацитета и приноса на заинтересованите страни, за постигане на целите на Натура 2000;
  • Подобряване на съответствието на мерките, заложени в НПРД, с реалните потребности от финансиране.

Проект „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
www.eufunds.bg