Новини

Провеждане на четири двуседмични обучения в Австрия и Полша по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

През м. март и м. април 2018 г. се проведоха четири двуседмични обучения в Австрия и Полша, по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”. В обученията участие взеха 64-ма служители на ГДПБЗН-МВР, като основната цел бе проучване на опита и добрите практики в областта на подготовка и обучение на населението за действия при наводнения и последващи кризи.

В Австрия домакин на обучението бе Австрийската агенция по околна среда (Умвелтбундесамт ГмбХ). Служителите на ГДПБЗН-МВР посетиха различни организации и институции, сред които Управляващия орган 45 (Общинска администрация 45), отговорен за защита от наводнения от река Дунав във Виена, както и Австрийската асоциация за гражданска защита (ÖZSV), чиято задача е да информира населението за гражданска защита в Австрия, особено за адекватно поведение при извънредни ситуации.

Проучен бе опита и добрите практики на Федерално министерство на вътрешните работи, Музея на пожарникарите, Австрийския червен кръст, Австрийската федерация на самаряните и Австрийската асоциация за гражданска защита на регион Долна Австрия - Информационен/обучителен център – гр. Тулн.

Обучаваща институция в Полша бе Главно училище по пожарна безопасност, за подготовката на кадрите на Държавната противопожарна служба, което е публичен държавен университет  за обучение на пожарникарите и служителите от държавните пожарни служби, както и на цивилни лица, в областта на обществената сигурност и гражданската защита. Главното училище е организационна единица на Държавната противопожарна служба и в този смисъл участва в спасителни работи при пожари, природни бедствия или ликвидиране на местни заплахи, както и извършването на други задачи, определени в полското законодателство. Училището е под контрола на Министъра на вътрешните работи. По време на двата курса  в Полша , служителите на ГДПБЗН-МВР посетиха още Държавната противопожарна служба, Института по метеорология и управление на водите - Национален изследователски институт, Полския Червен кръст и Център по сигурност - Департамент по сигурност и управление на кризи.

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
www.eufunds.bg