Новини

Стартираха обученията по самоспасяване и оказване на първа помощ, в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

От началото на м. октомври 2018 г. стартираха обученията по самоспасяване и оказване на първа помощ, в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”,  за ученици от 6ти до 12ти клас. Училища от цялата страна заявиха своя интерес за включване в проекта. Лектори в обученията са специалисти от Българския Червен Кръст, който е част от консорциум „Дикон – БЧК“- изпълнител на обществената поръчка. Обученията по самоспасяване и долекарска помощ ще продължат и през 2019 г., като училищата все още могат да изпратят заявления за интерес.

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
www.eufunds.bg