Новини

Стартираха обученията на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти

На 28 и 29 март 2019 г. стартира първото от серия обучения, насочени към развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти.
Обученията се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.
Обученията са двудневни и безплатни за участниците, финансирани със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
Първото обучение е насочено към подобряване на разбирането за правната рамка на националната и европейска нормативна база за АРС и ОРС.
В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Кои са органите за алтернативно решаване на потребителски спорове?
 • Какви са изисквания на нормативната база по отношение на общите и секторните помирителни комисии и спецификата при трансгранични спорове? 
 • Какво предвижда Директивата за АРС и Регламента за ОРС?
 • Как се работи с платформата на ОРС?
 • Какви са европейските модели на АРС?
 • Какви възможности предоставя прилагането на добри практики в тази област?

В шестте района на планиране ще бъдат проведени обучения от този тип, както следва:

 • гр. София:   28-29 март 2019 г. и  4-5 април 2019 г.
 • гр. Пловдив:  9-10 април 2019 г.
 • гр. Бургас:    16-17 април 2019 г.
 • гр. Варна:    18-19 април 2019 г.
 • с. Арбанаси:  22-23 април 2019 г.
 • гр. Вършец:   24-25 април 2019 г.

Второто обучение касае процесуална рамка и предвижда теми, свързани с актуални въпроси по процедурите на помирителните производства.
В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Какъв е реда за образуване на помирително производство?
 • Кои са ключовите моменти при производство пред помирителни комисии?
 • Какви са правата и задълженията на членовете на общите и секторни помирителни комисии, и кои са техните особености?
 • Как се изготвя помирително предложение?
 • Какви са основанията за прекратяване на помирително производство?
 • Какви са спецификите по прилагането на Правилника за дейността на общите и секторни помирителни комисии?

Третото обучение ще надгради уменията на участниците за водене на преговори и ползване на комуникативни техники. Ще бъда обсъдени предизвикателствата в общуването по дигиталните комуникационни канали и онлайн решаването на спорове. В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Какви са видовете преговори и какви преговорни умения следва да се развият?
 • Защо комуникативните умения са важни в контекста на предизвикателствата в дигиталното пространство?
 • Кои са правилата на вербалното и невербалното общуване?
 • Какво представлява и защо е важна емоционалната и социалната интелигентност?
 • Какво е настоящето и бъдещето на онлайн решаването на спорове?
 • Какви са специфичните техники за работа в онлайн пространството?
 • Кои са предимствата и предизвикателствата пред онлайн решаване на потребителски спорове?

Информация за графика на провеждане на обученията от втори и трети тип ще бъде публикувана поетапно.