Новини

Участие на Дикон в Kонференция на тема: „Формулиране на бъдещата Европейска рамка за мониторинг на биоразнообразието“


Като член на EuropaBON, Дикон Груп бе поканен за участие в Европейска конференция на тема: „Формулиране на бъдещата Европейска рамка за мониторинг на биоразнообразието“, която се проведе на 8 ноември 2022 г. в Брюксел, организирана от EuropaBON, в сътрудничество с Biodiversa+.

Целта на конференцията е да даде възможност на заинтересованите страни да участват активно в процеса на разработване на Техническо задание за създаване на Европейски координационен център за мониторинг на биоразнообразието, в отговор на редица предизвикателства, които са обобщени в специално проведени оценки и проучвания от EuropaBON и Biodiversa+. Основните сред тях са:

 1. Недостатъчни финансови средства.
 2. Липса на дългосрочни политики за мониторинг.
 3. Недостатъчно пространствено покритие.
 4. Недостатъчно представяне на таксони.
 5. Липса на човешки и технически капацитет.
 6. Липса на интеграция между in situ проучвания и данните от дистанционното наблюдение.
 7. Честотата на мониторинг е твърде ниска за установяване на тенденции.
 8. Липса на интеграция на данни в различни географски мащаби и сектори.
 9. Липса на (сурови) достъпни данни и метаданни.
 10. Недостатъчно представяне на типовете екосистеми и техните местообитания.

Решенията, идентифицирани от EuropaBON за справяне с тези предизвикателства, са:

 1. По-добра координация и синхронизиране на усилията за мониторинг, възприемане на общ подход в цяла Европа и обща платформа, която може да интегрира данни на национално и европейско ниво.
 2. Стандартизация на схемите за мониторинг на биоразнообразието в Европа, подобрено събиране и споделяне на данни. Това включва запълване на установените пропуски, подобряване на нивото на пространствена детайлност и времева честота, създаване на нови програми за мониторинг и/или укрепване на съществуващи схеми за мониторинг.
 3. Използване на предимствата на дигитализацията и новите технологии (включително многомащабни данни от наблюдение на земята, цифрови сензори на място и генетично разнообразие), както и подобрени статистически методи за анализ на данните от мониторинга на биоразнообразието.
 4. Повече финансиране за провеждане на мониторинг на биоразнообразието в Европа, заедно с по-добро междудържавно, междуинституционално и междусекторно координиране на съществуващото финансиране.
 5. Изграждане на капацитет, увеличаване на човешките ресурси, включване на гражданската наука и ангажиране на заинтересованите страни в процеса на мониторинг.

Създаването на Европейския координационен център за  мониторинг на биоразнообразието, описание на неговите задачи, управление, структура и финансиране са сред основните задачи, които EuropaBON и Biodiversa+ трябва да изпълнят. Конференцията дава възможност за диалог около различни алтернативи за организационна структура на Центъра, за потенциалните предизвикателства и за оформяне на подходящ прагматичен подход как да се върви напред.

EuropaBON е Европейски проект, финансиран от ЕК и реализиран от международен консорциум с високо ниво на допълваща експертиза в различните области на проекта - от работа в мрежа и анализ на рентабилността, мониторинг на биоразнообразието, моделиране и анализ, до ангажиране на заинтересованите страни, политическа подкрепа и разпространение на резултатите. Мрежата EuropaBON има повече от 1000 члена, представляващи 517 организации от 61 държави.

Biodiversa+ е европейско партньорство за биоразнообразие, финансирано от ЕК, подкрепящо изследвания в областта на биоразнообразието, с въздействие върху политиката и обществото. Biodiversa+ е част от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.