Публикации

Разработване на Национална Приоритетна Рамка за Действие за Натура 2000, за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

Карта на проект: "Критерии за идентифициране на значимо замърсяване от дифузни източници, избор и прилагане на подходящи модели за количествена оценка на въздействието"

Карта на проекта може да изтеглите от тук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".