Проекти

Проект "Европейски умения за успех"

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Май 2009 - Октомври 2010

Клиент: „ЧЕЧОСАН” ЕООД

Произход на финансирането: ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №. BG 051PO001-2.1-02: "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2", Приоритетно направление 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Област на интервенция 2.1: "Подобряване адаптивността на заетите лица"

Описание на проекта:

Основната цел на проекта е свързана с постигането на висока професионална квалификация и компетентност на основната част от персонала на фирмата. Инвестицията в човешките ресурси ще повиши тяхната адаптивност, производителност и конкурентоспособност и компанията ще стане по-ефективна и финансово стабилна.

Обученията, осъществявани по проекта ще допринесат за нарастване на производителността на труда и по-висока степен на участие на трудоспособното население в различните форми на обучение, по време на активната трудова фаза на живота му.

Заетите в „Чечосан" ЕООД и най-вече новонаетите ще получат достъп до образование за икономика, основана на знанието и по-широкото прилагане на принципа на обучение през целия живот. Повишаването на качеството на човешкия потенциал ще допринесе в крайна сметка за увеличение на доходите на хората и по-доброто качество на живота им.

Дикон Груп участва като подизпълнител по дейностите, свързани с:

1. Обучение на мениджъри за придобиване на част от професия „Икономист" (код 345110), специалност „Търговия" (код 3451102)

Мениджърите в „Чечосан" ЕООД преминават обучение за придобиване на част от професия „Икономист", специалност „Търговия" от 120 часа. Тази дейност е обучение на 13 мениджъри.

Програмата за обучение включва развитие на мениджърските способности: лидерство, работа в екип, комуникационни и презентационни умения, управление на човешките ресурси, управление на време и бюджети, офис организация и срещи, планиране и анализ, управление на риска и промените.

Това обучение допринася за придобиване на допълнителни мениджърски умения и повишаване ефективността за работа и развитие.

2. Обучение на търговци за придобиване на част от професия „Продавач-консултант" (код 341020), специалност „Продавач-консултант" (код 3410201)

Търговският екип на „Чечосан" ЕООД преминава обучение за придобиване на част от професия „Продавач-консултант", специалност „Продавач-консултант" от 150 часа. Тази дейност е обучение на 43 търговци, разделени в две учебни групи.

Програмата за обучение включва развитие на търговските умения и знания: основи на пазарното стопанство, основи на правото, обща теория на счетоводството, организация и технология на търговската дейност, търговска политика, маркетинг и реклама, търговско представителство и посредничество, търговски комуникации, етика в търговската дейност, потребителско поведение и управление на продажбите, ЗБУТ.

Това обучение допринася за придобиване на допълнителни търговски умения и за подобряване качеството на работа и взаимоотношенията с клиентите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд