Проекти

Академия "Българска Бизнес Мрежа"

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Октомври 2008 - Декември 2009

Партньори по проекта: Дикон Груп ЕООД, Дитек ЕООД, И.Н.А. Трейдинг ООД, Ти Ви Ти Пак ЕООД, Геник ЕООД.

Клиент: Нов Български Университет

Произход на финансирането: ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 РО 001/07/3.3-01 ''Разработване на механизъм за училищни и студентски практики''.

Описание на проекта:

Академия "Българска Бизнес Мрежа" е инициатива на Нов Български Университет и компаниите, членове на Асоциация "Българска Бизнес Мрежа" и партньори по проекта.

Общата цел на проекта е да подкрепи усилията на академичната общност за изграждане компетенциите на младите специалисти, в съответствие със съвременните изисквания на модерния бизнес и българските компании, в качеството им на основен създател на работни места за младите хора с висше образование в България.

Проектът „Академия ББМ" се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001/07/3.3-01 - "Разработване на механизъм за училищни и студентски практики", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ЦЕЛИ:

1.)  Оптимизиране на образователния процес и развитие на нови форми на допълващо обучение във висшето образование, съобразени с изискванията на българската бизнес среда.

2.) Формиране на млади специалисти с компетенции в сфери, за които е налице трайно търсене на качествени и мотивирани служители от страна на българските малки и средни предприятия.

3.)  Осигуряване на своевременна и ефективна комуникация между завършващите студенти и работодателите, и гарантиране на възможности за започване на работа.

УЧАСТНИЦИ:

В проекта участват 60 студенти от НБУ - София, изучаващи икономически специалности, разделени в четири бизнес групи:

 • Търговия;
 • Маркетинг;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Проекти и бизнес развитие.

Всеки студент, участващ в бизнес групите, получава възможност за платено стажуване в рамките на учебния семестър с продължителност от 15 до 20 часа седмично, като по време на стажа всеки студент работи по изпълнение на конкретен индивидуален проект.

При сформирането на бизнес групите се прилагат критерии за подбор и процедури за включване на студенти, с цел селекцията на най-мотивираните и компетентни студенти, а също така се разработват правила за работа на всяка бизнес група.

ЕКИПИ:

Екипите, които работят със студентите през цялото време на стажа се състоят от:

 • ментори (наставници на място) от фирмите - пратньори, които отговарят за въвеждането на стажанта във фирмата, наблюдават работата и подпомагат професионалното развитие на обучаемите;
 • тютори (академичен наставник) - преподаватели за всяка бизнес група от НБУ, които консултират студентите при изработването на личния им проект, наблюдават и контролират провеждането на практиката в организациите;
 • партньори;
 • модератори - преподаватели, ръководители на група за изучаване на натрупания от студентите опит в реалната бизнес среда, които съдействат за усвояване на нормите на ученето от опита и изграждането на адекватна организационна култура у студентите-стажанти;
 • експерти от бизнес сектора, които подпомагат и насочват студентите в стажа от всяка бизнес група и ги консултират при разработването на личния им проект.

При формирането на групите стриктно са спазени хоризонталните принципи на равенство между половете и превенция на дискриминацията, като същевременно е гарантирано съответствие с принципите на устойчивото развитие.

ДЕЙНОСТИ:

1.) Изградена организационна структура за успешното управление на проекта, което гарантира целесъобразността и ефективността на използваните човешки и финансови ресурси, позволява постигането на прозрачен мениджмънт и допринася за осъществяване на целите, заложени в проекта.

2.) Проведена Кръгла маса „Образование и бизнес - ефективно партньорство", на която взеха участие около 50 души - мениджъри на компаниите-партньори по проекта, представители на Асоциация ББМ, експерти от бизнес средата, преподаватели от академичната общност, студентите - участници в Академията и представители от екипа за управление на проекта.

Целта беше да се обсъдят важни аспекти от образователния процес, които имат отношение в процеса на формиране на младите специалисти, да се изтъкнат предимствата от партньорството между бизнеса и висшето образование. В първата част на кръглата маса бяха направени кратки презентации по теми в рамките на четирите области на стажуване, а във втората част се проведоха дискусии, оценка на трудностите и проблемите и търсене на решения.

3.)  С цел оценка и извеждане на основните резултати, в края на стажантската програма ще се извърши оценка на индивидуалните проекти на студентите, като ще бъдат отличени най-добрите 4 студента. Те ще имат възможност да представят своите проекти на финалния форум на Академията.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Успешно партньорство между академичната институция и бизнесът, в подкрепа на професионално развитие на студентите;
 • Преодоляване на основните проблеми, които срещат младежите на пазара на труда - липса на адекватни знания и професионални умения, на трудов стаж и практически опит.

ОСНОВНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА АКАДЕМИЯ ББМ СА:

- Започвам кариерата си със знания от моя университет и практика в Академия ББМ;

- Израствам в силна компания;

- В Академия ББМ печеля опит, контакти, пари;

- Академия ББМ е навигатор на твоята кариера - намери своя път;

- Искам да изпробвам качествата си в реалния бизнес.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.