Проекти

Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в БългарияПериод на изпълнение:  октомври 2018 г. – ноември 2023 г.

Изпълнител: Консорциум „Комуникации за Натура 2000“ с водеща роля на Дикон Груп ЕООД (България), в партньорство с Австрийска Агенция по околна среда (Австрия) и Хотел ТВ ООД (България).

Възложител: Министерство на околната среда и водите на Република България

Бюджет: 1 027 048,00 EUR

 

Основните цели по проекта са:

 • Надграждане и създаване на високи нива на познаваемост на ключовите моменти от изпълнение на политики на ЕС и България за Натура 2000 – въвеждания подход за управление на Натура 2000, роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000 и изпълнение на заложените в тях мерки;
 • Повишаване на капацитета и приноса на заинтересованите страни, за постигане на целите на Натура 2000;
 • Подобряване на съответствието на мерките, заложени в НПРД, с реалните потребности от финансиране.

За постигането на тези цели, Консорциум „Комуникации за Натура 2000“ e ангажиран да изпълни следните дейности по проекта:

Дейност 1: Разработване на Документ за целите на Натура 2000, включваща изпълнението на следните задачи:

 • Анализ на наличната научна информация за видовете и природните местообитания, предмет на опазване по Натура 2000, в България;
 • Определяне на приоритетните видове/природни местообитания на биогеографско ниво и на ниво мрежа Натура 2000;
 • Определяне на значимостта на всяка от защитените зони за поддържане/ възстановяване на природозащитното състояние на целевите обекти;
 • Определяне на приоритетните целеви обекти, към които следва да бъдат насочени мерките от НПРД за всяка защитена зона;
 • Определяне на приоритетните целеви обекти, към които следва да бъдат насочени мерките в плановете за управление на Натура 2000, на областно ниво;
 • Разработване на Документа за целите на Натура 2000.

Дейност 2: Актуализация на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД), включваща изпълнението на следните задачи:

 • Анализ на информацията за изпълнение на НПРД към настоящия момент;
 • Актуализация на НПРД;
 • Провеждане на консултативно- съгласувателен процес със заинтересованите страни, за представяне и обсъждане на Документа за целите и актуализираната НПРД.

Дейност 3: Организация и провеждане на Първа национална кампания на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“, която включва организация и провеждане на:

 • едно еднодневно национално събитие в три панела (представяне на правно- нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000; представяне на отговорностите на Националния консултативен съвет; представяне на Документа за целите), насочено към заинтересованите страни, които се очаква да участват в Националния консултативен съвет към министъра на околната среда и водите;
 • двадесет и осем еднодневни регионални събития по области, насочени към заинтересованите страни, които се очаква да участват в Комитетите на ЗС към Органите за управление на областно ниво.. В рамките на събитията да бъде представена правно-нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000 и произтичащите от нея отговорности на Комитетите на заинтересованите страни, както и Документът за целите на Натура 2000.

Дейност 4: Организация и провеждане на Втора национална кампания на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“, която включва организация и провеждане на:

 • едно национално събитие, в три панела (основни моменти в изготвянето на областни планове за управление на Натура 2000; мерки, заложени в НПРД; връзка между мерките на НПРД и областните планове за управление на Натура 2000), насочено към заинтересованите страни, които се очаква да участват в Националния консултативен съвет към министъра на околната среда и водите;
 • двадесет и осем събития по области, насочени към заинтересованите страни, които се очаква да участват в Комитетите на ЗС към Органите за управление на областно ниво. В рамките на събитията ще бъдат представени основните моменти в изготвянето на областни планове за управление на Натура 2000, мерките, заложени в НПРД и връзка между мерките на НПРД и областните планове за управление на Натура 2000.

Дейност 5: Организация и провеждане на Трета национална кампания на тема: „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“, която включва организация и провеждане на:

 • едно национално събитие, в три панела (представяне на опит и добри практики за изпълнение на мерки в Натура 2000; разясняване на възможностите за финансиране в Натура 2000; роля на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на областните планове за управление на Натура 2000), насочено към заинтересованите страни, които се очаква да участват в Националния консултативен съвет към министъра на околната среда и водите;
 • двадесет и осем събития по области, насочени към заинтересованите страни, които се очаква да участват в Комитетите на ЗС към Органите за управление на областно ниво. В рамките на събитията ще бъдат представени опит и добри практики за изпълнение на мерки в Натура 2000, възможностите за финансиране в Натура 2000 и роля на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на областните планове за управление на Натура 2000.