Проекти

Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

 

Период на изпълнение: април 2019 г. – март 2022 г.

 

Изпълнител: Консорциум „Дикон - Партицип“, с водеща роля на Дикон Груп ЕООД и с партньорството на Партицип ГмбХ, Германия

 

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

 

Цели:

Основна цел: да се осигури необходимата достоверна информация за докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците.

 

 

 

Специфични цели:

 • Да се осигури цялостен методологичен подход за извършване на мониторинг и оценка на състоянието на видовете птици, предмет на докладване по чл. 12 от Директивата за птиците;
 • Да се съберат необходимите данни и да се изготвят оценки на състоянието за видовете птици, предмет на докладване по чл. 12 от Директивата за птиците;
 • Да се попълнят форматите за докладване по чл. 12 от Директивата за птиците, за целите на докладването през 2019 г.

 

Основни дейности:

Работата по настоящата поръчка е структурирана в следните етапи:

Етап 1:

 • Дейност 1: Преглед на постъпилите бележки по оценките и данните от предходното докладване
 • Дейност 2: Преглед, систематизиране и първичен анализ на налични данни и информация;
 • Дейност 3: Проучване на опита и добрите практики, по отношение на мониторинга и докладването в държави членки на ЕС;
 • Дейност 4: Преглед на наличните методики за мониторинг, картиране и за оценка на състоянието на целевите обекти. Анализ на ефективността и ефикасността на налични методиките за мониторинг, прилагани към „редки“ видове и видове със скрит начин на живот;
 • Дейност 5: Изготвяне на национална концепция за мониторинг;
 • Дейност 6: Организиране на експертна работна група и обсъждане на националната концепция за мониторинг;
 • Дейност 7: Разработване/  преработване/ допълване на методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на целевите обекти, вкл. определяне/прецизиране на местата за мониторинг.

Етап 2:

 • Дейност 8: Подготовка на програма за мониторинг;
 • Дейност 9: Сформиране на екипи за теренна работа и обучение на теренните експерти;
 • Дейност 10: Извършване на теренни проучвания и набиране на данни и информация.

Етап 3:

 • Дейност 11: Обработване, обобщаване и анализ на резултатите от теренните проучвания и наличните данни;
 • Дейност 12: Изготвяне на оценки на природозащитното състояние на целевите обекти и аргументация за причините за промяната в оценките спрямо предходното докладване, ако има такава;
 • Дейност 13: Допълване/ преработване на стандартните формуляри за защитените зони, където това е необходимо;
 • Дейност 14: Организиране на експертни работни групи за обсъждане на оценките на природозащитното състояние;
 • Дейност 15: Изготвяне на анализ на резултатите и разходите/ползите от провеждане на мониторинг и изготвяне на оценки на състоянието по съответните методики.

Етап 4:

 • Дейност 16: Подкрепа на Възложителя, при комуникацията с Европейският тематичен център (ЕТС) по биологично разнообразие към Европейската агенция по околната среда, във връзка с изготвянето на докладите;
 • Дейност 17: Попълване на формулярите по докладване и подготовката им за представяне на ЕТС;
 • Дейност 18: Преглед, анализ и отстраняване на пропуски по докладването на базата на коментари на ЕТС.

 

Постигнати резултати от изпълнение на поръчката:

 1. Осигурен цялостен методологичен подход за събиране и анализ на данни, необходими за докладването по Директива за птиците, чрез разработена Национална концепция за мониторинг, разработени/допълнени/ преработени методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете птици.
 2. Осигурена цялата необходима информация за целите на докладването за периода 2013-2018 г. по чл. 12 на Директива за птиците, включително подходящи налични, както и най-актуални данни от теренни проучвания.
 3. Изготвени оценки на състоянието на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците, на национално ниво; попълнени форматите за докладване по чл. 12 от Директивата за птиците, съгласно изискванията на ЕК.
 4. Постигнато съгласие със заинтересованите страни по съдържанието на изготвените документи - методики, анализи, данни, оценки, формати за докладване.
 5. Изготвен анализ на резултатите и разходите за теренните проучвания и изготвянето на оценки за състоянието на видовете птици.
 6. Извършени теренни проучвания за набиране на данни за целевите видове птици.
 7. Валидирани полеви формуляри, пространствени и други данни.
 8. Валидирани анализи и оценки на състоянието на видовете птици.
 9. Валидирани висококачествени текстови документи и база данни, съгласно формата за докладване по чл.12 от Директивата за птиците.