Проекти

Разработване на Национална Приоритетна Рамка за Действие за НАТУРА 2000, за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

 

Период на изпълнение:  декември 2019 г. – март 2022 г.

Изпълнител: Дикон Груп ЕООД

Възложител: Министерство на околната среда и водите на Република България

Бюджет:  76 440,00 EUR 

 

Основна цел на проекта:

Изпълнение на изискванията на член 8, параграф 1 от Директивата за местообитанията, съгласно който държавите членки са длъжни да предават на Комисията преценките си относно финансовото участие на Европейския съюз, което считат за необходимо за изпълнение на задълженията си във връзка с мрежата „Натура 2000“.

Очаквани резултати:

 • Разработени мерки за поддържане и подобряване на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000;
 • Определен размер на финансовия ресурс, необходим за изпълнението на разработените мерки, както и източник за финансирането им;
 • Изготвена система за мониторинг, докладване и актуализация на НПРД 2021 – 2027 г.;
 • Попълнен формат на НПРД 2021 – 2027 г.;
 • Проведен процес на обсъждане и съгласуване на НПРД 2021 – 2027 г.;
 • Осигурено съответствие с приоритетите на фондовете на ЕС и други финансови инструменти.

За постигането целите и очакваните резултати, Дикон Груп e ангажирана да изпълни следните дейности по проекта:


Дейност 1: Преглед на наличната информация

 • Преглед на актуализираната НПРД 2014-2020 г., със специфичен фокус върху определените цели, доколкото изпълнението на мерките, които следва да бъдат включени в НПРД 2021-2027 г. трябва да доведе до постигане на тези цели.
 • Преглед на докладите по чл. 17 на Директива за местообитанията и чл. 12 на Директива за птиците.


Дейност 2: Разработване на НПРД 2021 – 2027 г.

 • Определяне на приоритетните потребности от финансиране във връзка с „Натура 2000“, така че да бъдат включени в съответните инструменти на ЕС за финансиране съгласно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.
 • Разбивка на финансовите потребности в широкообхватни екосистемни категории на мерките за опазване и възстановяване, свързани с „Натура 2000“ и с екологосъобразната инфраструктура. Предложената екосистемна типология от 8 класа до голяма степен е основана на типологията MAES (картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги), която бе създадена като концептуална основа за общоевропейска оценка на екосистемите.
 • Разграничение между текущи и еднократни разходи във връзка с разпределяне на мерките по различните фондове на ЕС.
 • Разработване на мерки за осигуряване на важни социално-икономически и свързани с екосистемните услуги ползи за обществото.
 • Разработване на НПРД 2021-2027 г, съгласно указанията на ЕК.


Дейност 3: Обсъждане и съгласуване на НПРД 2021-2027 г.

 • Обсъждане и съгласуване на мерките, които ще бъдат заложени в Рамката.
 • Обсъждане и съгласуване на бюджета и източника на финансиране за изпълнението на заложените мерки.

За целта ще бъдат организирани и проведени следните срещи и консултации:

 • Минимум 1 среща и/или консултация със заинтересованите страни, които се очаква да бъдат част от Националния консултативен съвет към министъра на околната среда и водите, съгласно новия подход за управление на Натура 2000.
 • Минимум 1 среща и/или консултация с управляващите органи на програмите за финансиране.


Дейност 4: Финализиране на НПРД

След приемане на регламентите на Европейския парламент и Съвета относно финансирането за периода 2021-2027 г., НПРД 2021-2027 г. ще бъда финализирана, като се нанесат необходимите промени, свързани с изискванията на регламентите.

Като част от процеса на финализиране на НПРД 2021-2027 г., ще се разработи система за мониторинг, докладване и актуализация на Рамката. Такава система е разработена за НПРД 2014-2020 г. и нейната структура ще се запази. Индикаторите и тяхната стойност ще бъдат актуализирани.