Проекти

Критерии за идентифициране на значимо замърсяване от дифузни източници, избор и прилагане на подходящи модели за количествена оценка на въздействието

 

Период на изпълнение:  Декември 2019 г. – Октомври 2020 г.

Изпълнител: Умвелтбундесамт ГмбХ (Австрийска Агенция по околна среда), в партньорство с Дикон Груп ЕООД (България) и Делтарес (Нидерландия)

Възложител: Световна банка, Договор № 7194216Дейности:

Дейност 1: Разработване на методики за количествено определяне на въздействието от дифузни източници, причиняващи замърсяване на водите с азот, фосфор и техните съединения

  • Дейност 1.1 Индикатори и събиране на данни за количествено определяне на въздействието на натиска и състоянието, предизвикано от основните движещи сили;
  • Дейност 1.2: Идентифициране и количествено определяне на факторите, определящи способността за самоочистване на различни видове водни тела от категориите „река“, „езеро“ и „преходни води“;
  • Дейност 1.3 Анализ на прилагането в страните от ЕС на методи и модели за оценка на причинно-следствените връзки при въздействието на натиска от дифузно замърсяване с азот и фосфор и оценка на тяхната приложимост в България;
  • Дейност 1.4 Калибриране на биологични елементи за качество (БЕК) и физико-химичните параметри на състоянието на различните видове водни тела от категории „река”, „езеро” и „преходни води” като основа за нормативни критерии за определяне на значимостта на антропогенния натиск;
  • Дейност 1.5 Разработване на методи и критерии за оценка на значимостта на натиска.


Дейност 2: Разработване на методики за оценка на въздействието от дифузни източници, причиняващи замърсяване на водите с химически съединения

  • Дейност 2.1 Определяне на главните дифузни източници на химическо замърсяване и свързаните с тях основни потенциални замърсители;
  • Дейност 2.2 Анализ на прилагането в страните от ЕС на методи/модели за оценка на натиска от дифузни източници на химическо замърсяване и оценка на условията и възможностите за тяхното приложение в България;
  • Дейност 2.3 Разработване на критерии за оценка на значимостта на натиска от всеки дифузен източник на химическо замърсяване – за ключови замърсители на ниво водно тяло;
  • Дейност 2.4 Определяне на индикаторите за натиск – химическо замърсяване;
  • Дейност 2.5 Разработване на подход и критерии за оценка на натиска върху водите от атмосферни отлагания, вкл. критерии за оценка на значимостта на замърсяването.


Дейност 3: Подкрепа за улесняване на бъдещото преструктуриране на мрежите за мониторинг.